1.      Sestavy MS. 1

1.1.      Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) 1

1.2.      Potvrzení nároku na podporu v nezaměstnanosti 2

1.3.      Potvrzení o výkonu činnosti (nekolidující zaměstnání) 5

1.4.      Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění 5

1.5.      Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro FÚ. 6

1.6.      Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti – zálohová daň (i v černobílém provedení) 7

1.7.      Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti – srážková daň (i v černobílém provedení) 9

1.8.      Sestava „Prohlášení poplatníka daně z příjmů“ – MS/MZPR/001. 9

1.9.      Sestava „Žádost o roční zúčtování záloh“ – MS/MZPU/001. 12

1.10.        Potvrzení příjmu (sociální dávky) 13

1.11.        Potvrzení pro soud. 13

1.12.        Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců  15

1.13.        Fluktuace. 16

1.14.        Potvrzení pro důchod. 18

1.15.        Potvrzení vyměřovacího základu. 19

1.16.        Dotace – výpočet RPJ 21

1.17.        Ostatní sestavy MS. 22

 

1.  Sestavy MS

-       Níže jsou popsána nejčastěji vyžadovaná potvrzení zaměstnanci + sestavy používané mzdovou účetní

1.1.       Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)

·         MZ/MZPZ/MZPZL/002Potvrzení o zaměstnání

·         Je možné si do filtru zadat datum vystavení potvrzení a období ve kterém byla naposledy osobě uplatněna sleva na dani

ü  filtr:

1)    Období - není povinné, když se nevybere, tak se automaticky doplní poslední období, kde byly zpracované čisté

2)    Exp.Doba (počet let i počet dnů) - slouží jen pro doplnění počtu a následném vytištění v sestavě (Při vyplnění doporučujeme si vybrat jen 1 osobu) – dle právní úpravy se jedná o povinný údaj o odpracované době rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby

3)    Počet dnů I. a II. kategorie -  slouží jen pro doplnění počtu a následném vytištění v sestavě (Při vyplnění doporučujeme si vybrat jen 1 osobu) – dle právní úpravy se jedná o povinný údaj o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1.lednem 1993 pro účely důchodového pojištění

4)    Sleva na dani v měsíci – uživatel si může vyplnit období, ve kterém byla naposledy uplatněna osobě sleva na dani. Vyplněné období se přenese do potvrzení a období se vytiskne v části VI potvrzení. Při jeho nevyplnění se v části VI, tiskne období vypočítané programem, tzn. období po výpočtu ČM.

5)    Jen odešlé v období -  při zaškrtnutí se vyberou jen PP (osoby), které mají datum odchodu ve vybraném období, jinak se vybírají všechny PP (osoby)

6)    Za osobu (Nic=za PP) - při zaškrtnutí se provede potvrzení za celou osobu, jinak se potvrzení tiskne za PP.

 

Obr. Filtr sestavy Potvrzení o zaměstnání s údajem „Sleva na dani v měsíci“

 

Obr. Tisk vyplněného období ve filtru na sestavu „Potvrzení o zaměstnání“

·         MZ/MZPZ/MZPZL/007 – Potvrzení o zaměstnání s druhem PP

·         MZ/MZPZ/MZPZL/102 - Potvrzení o zaměstnání – bez RČ

·         MZ/MZPZ/MZPZL/008 – Potvrzení o zaměstnání s druhem PP – bez RČ

 

1.2.       Potvrzení nároku na podporu v nezaměstnanosti

·         MZ/MZPZ/MZPZU/030 – Potvrzení nároku na podporu v nezaměstnanosti

ü  U DPP a DPČ se obsluha může rozhodnout, zda bude počítat hrubý a následně čistý průměrný měs. výdělek PMV:

1)    stejně jako u HPP (tzn. mzda je pravidelná měsíční). Musí být ale u osoby v MS na záložce „PP_mzda“ vyplněn správně plánovací kalendář. Program bude brát kalendářní čtvrtletí.

(příklad výpočtu: dle zákona 262/2006 Sb., §355-356, zákoníku práce

147,30 (průměr z MS)*20 (pracovní dny dle kalendáře 5, 4hod. denně)*4,348=12809,2 … z této částky se zjistí odvod pojistného a daň

·         Pojistné osoba (12809,2*0,11)= 1409,-

·         Pojistné podnik (12809,2*0,34)= 4355,-

·         Daň (12809,2 + 4355 = 17164,2), z 17200*0,15= 2580,-

12809,2 – 1409 – 2580 = 8820,2 + sleva na osobu 2,070 = 10890,2)

2)    nebo bude obsluha vycházet z přepočtu dní na týdny a přepočtu hodin na 1 týden

-       přepočty mohou být buď od vzniku DPP nebo DPČ na týden (využije se především, pokud mzda není pravidelná v každém měsíci – tzv. nepravidelná výpomoc). Dle metodiky se jedná o spravedlivější výpočet.

-       nebo mohou být přepočty za kalendářní čtvrtletí

ü  Filtr:

1)     Období výstupu- je povinné, pokud je vyplněn jen tento údaj ve filtru, zobrazí se potvrzení osob za jednotlivý PP s původním způsobem výpočtu. Program se podívá do MS na plánovací kalendář a průměr na náhrady na jednotlivém PP.

2)     OsobaK výběr

3)     Osoba oddo

4)     Pořadí PP

5)     Osoba výběr

6)     Osoba/PP výběr

7)     Prům.Výdělek/hod. (jen DPP a DPČ)obsluha zadá kód přes výběr podle toho, jak chce přebírat/vypočítávat průměrný hodinový výdělek pro DPP a DPČ:

 

kód

Vysvětlení užití kódu

0 - Přebírat z MS průměr na náhrady

implicitně, nemusí se zadávat

2 - Výpočet z pořízených dat

1)   pokud má osoba v PP nástup v aktuálním čtvrtletí, tak se průměr vypočítává z dat tohoto čtvrtletí,

2)   pokud nemá, tak se průměr vypočítává z dat předchozího čtvrtletí jako: Mzda celkem/hodiny celkem obdobně jako průměry na náhrady s pomocí sloupce C05006.PrNahr1.

9 - Přebrat částku z filtru

Musí být zároveň ve filtru vyplněn údaj „prům. na hodinu – částka“

8)     Prům. na hodinu – částka, - vyplní se, pokud osobě ještě nebyl spočten průměr za čtvrtletí. Jinak se převezme hodnota z MS/záložka PP mzda/průměr na náhrady. Nutná kontrola, zda má osoba vyplněn správný průměr na náhrady.

9)     Prům. počet hod./týden (DPP, DPČ) – výběrem obsluha zadává kód jakým způsobem se má přebírat/vypočítávat průměrný počet hodin/týden pro DPP a DPČ:

kód

Vysvětlení užití kódu

0 - Dle plánovacího kalendáře

implicitně, nemusí se zadávat

2 - Z celé doby zaměstnání / 7

provádí se za období mezi nástupem a výstupem PP včetně = nepravidelná výpomoc

4 - Ze čtvrtletí / 7

obsluha rozhodne, zda počítat jen za čtvrtletí

 

ü  Možné kombinace:

Prům.Výdělek/hod. (jen DPP a DPČ)

Prům. počet hod./týden (DPP, DPČ

 

0 - Přebírat z MS průměr na náhrady

0 - Dle plánovacího kalendáře

Původní způsob výpočtu pro všechny PP, který nevyhovoval DPP a DPČ, plánovací kalendář byl většinou nastaven jako pro HPP a čistý a hrubý PMV byl zkreslený

0 - Přebírat z MS průměr na náhrady

2 - Z celé doby zaměstnání / 7

Převezme se průměr na náhrady a přepočtou se hodiny na 1 týden za celou dobu zaměstnání

0 - Přebírat z MS průměr na náhrady

4 - Ze čtvrtletí / 7

Převezme se průměr na náhrady a přepočtou se hodiny na 1 týden v rámci kalendářního čtvrtletí

2 - Výpočet z pořízených dat

2 - Z celé doby zaměstnání / 7

Program se podívá do pořízených dat za období trvání PP, vezme všechny pořízené hodiny a přepočte je na 1 týden

2 - Výpočet z pořízených dat

4 - Ze čtvrtletí / 7

Program se podívá do pořízených dat za období aktuálního kalendářního čtvrtletí, vezme všechny pořízené hodiny a přepočte je na 1 týden

9 - Přebrat částku z filtru

2 - Z celé doby zaměstnání / 7

Program převezme hodnotu průměru z filtru doplněnou obsluhou a podívá do pořízených dat za období trvání PP, vezme všechny pořízené hodiny a přepočte je na 1 týden

9 - Přebrat částku z filtru

4 - Ze čtvrtletí / 7

Program převezme hodnotu průměru z filtru doplněnou obsluhou a podívá se do pořízených dat za období aktuálního kalendářního čtvrtletí, vezme všechny pořízené hodiny a přepočte je na 1 týden

 

ü  Evidence nemoci při DPP DPČ:

Do přepočtu hodin na 1 týden se započítávají i hodiny zadané u nemoci na tomto PP. Obsluha, pokud pořizuje nemoc u DPP nebo DPČ, musí zadat správně hodiny, podle předem smluveného rozvrhu pracovní doby aby nedošlo ke zkreslení čistého PMV.

ü  Příklad výpočtu čistého PMV u DPP a DPČ:

DPP od 19.3.2016-30.6.2016. Osoba pracovala v 03/2016, 8hod. a obdržela 1000,-Kč. Osoba pracovala ještě v 06/2016,10hod. a obdržela 3000,-Kč. Průměr na náhrady v MS je 125Kč.

A.    Nový výpočet čistého PMV:tzv. nepravidelná výpomoc za celou dobu DPP

1)    Přepočet dní na týdny za celou dobu DPP, tzn. 104dní (13+30+31+30)/7=14,86 týdnů

2)    Přepočet hodin na týden = celkem 18hod./14,86 = 1,21 hodiny na týden

3)    Hrubý PMV:průměr 125*1,21*4,348 = cca 658,-Kč

4)    Čistý PMV: 658 – daň 15% (ze 700) = 658-105 = 553,-Kč

Pozn. Základ pojistného nepřesáhl z DPP 10tis.Kč, odvod pojistného je 0.

B.    Nový výpočet čistého PMV:tzv. nepravidelná výpomoc za aktuální kalendářní čtvrtletí

1)      Přepočet dní na týdny za čtvrtletí DPP, tzn. 91dní (30+31+30)/7=13 týdnů

2)      Přepočet hodin na týden = celkem 10hod./13 = 0,77 hodiny na týden

3)      Hrubý PMV:průměr 125*0,77*4,348 = cca 419,-Kč

4)      Čistý PMV: 419 – daň 15% (ze 500) = 419-75 = 344,-Kč

·          V sestavách se využívají údaje z číselníků:

·         KZam pro NazevKZam (C5514)

·         PracPomer pro ZkrNazevPracPomer  (C5500)

·         Odchod - důvod odchodu osoby z podniku pro HrubePorusKazne (C5658P přes C5608)

Do systémového číselníku C5658P - statistické důvody odchodu zaměstnance z podniku -  existuje sloupec [HRUBEPORUSKAZNE], v číselníku má nadpis: Hrubé Poruš. kázně. Podle tohoto parametru se na sestavě tiskne slovo byl nebo nebyl ve větě: "Pracovní poměr byl ukončen zaměstnavatelem z důvodu porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem".

 

1.3.       Potvrzení o výkonu činnosti (nekolidující zaměstnání)

·         MZ/MZPZ/MZPZU/040 Potvrzení o výkonu činnosti (nekolidující zaměstnání) –sestava, kterou požaduje ÚP

Filtr:

1) Období – není povinnost na vyplnění, pokud je nevyplněno, načte se poslední období, kde jsou spočtené ČM

2) OsobaK výběr – výběr osoby, zobrazí se na jednotlivých stránkách potvrzení za jednotlivé PP

3) Osoba oddo – zadává se rozmezí osob

4) Pořadí PP – upřesní se PP

5) Osoba výběr – výběr osoby, zobrazí se na jednotlivých stránkách potvrzení za jednotlivé PP

6) Osoba/PP výběr – zobrazí se potvrzení jen jednoho vybraného PP

7) Jen odešlé v období – zaškrtávátko

-       Je-li zaškrtnuto – zobrazí se jen osoby odešlé buď v zadaném období (pokud je údaj období vyplněn) nebo osoby odešlé v posledním období, kdy byly spočteny ČM (pokud je údaj období nevyplněn)

-       Je-li nezaškrtnuto – zobrazí se potvrzení všech osob v MS, odešlých i neodešlých

1.4.       Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění

·          MS/MZPN/01

·          Do údaje období se uvede období, ke kterému se potvrzení vystavuje.

·          Tiskopis je určen plátcům daně (zaměstnavatelům) pro účely potvrzení v souvislosti s prokazováním nároku na daňové zvýhodnění za okolností, že dítě (děti) v rámci jedné společně hospodařící domácnosti vyživuje více poplatníků. V souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a podle údajů uvedených poplatníkem v podepsaném „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ potvrdí plátce daně, na které děti poplatník daňové zvýhodnění uplatňuje, i děti poplatníka, na které u plátce daně daňové zvýhodnění neuplatňuje (tzn. jedná se o děti, které lze považovat za vyživované podle ustanovení § 35c odst. 6 zákona o daních z příjmů oběma poplatníky).

 

1.5.       Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro FÚ

·          MS/MZPN/02

·          Pokud si osoba podává daň. přiznání, obdrží  kromě potvrzení o zdanitelných příjmech za daný rok i toto potvrzení.

·          tiskopis určen plátcům daně (zaměstnavatelům) pro účely potvrzení daňového zvýhodnění v souvislosti s prokazováním nároku v rámci daňového přiznání za okolností, že dítě (děti) v rámci jedné společně hospodařící domácnosti vyživuje více poplatníků. V souladu se zákonem o daních z příjmů a v souladu s podepsaným „Prohlášením poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ u plátce daně, uvede plátce daně, který vydává toto potvrzení, všechny vyživované děti poplatníkem podle ustanovení § 35c odst. 6 zákona o daních z příjmů, žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, tzn. i vyživované děti poplatníka, na které poplatník u plátce daně daňové zvýhodnění neuplatňuje.

 

 

1.6.       Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti – zálohová daň (i v černobílém provedení)

·          MS/MZPZ Potvrzení o zaměstnání/MZPP Potvrzení o příjmech – zálohová daň

·          Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění, které vydává Finanční správa vždy nový pro další rok

·          Potvrzení se vydává při ukončení zaměstnání nebo po skončení zdaňovacího období. Slouží k ročnímu zúčtování daní u posledního plátce mzdy, případě jako podklad k výpočtu a příloha k daňovému přiznání. Plátce daně vystaví v souladu s § 38j odst. 3 zákona o daních z příjmů na žádost poplatníka za období, za které byla vyplácena nebo zúčtována mzda, nejpozději do deseti dnů od podání žádosti doklad o souhrnných údajích uvedených ve mzdovém listě, které jsou rozhodné pro výpočet základu daně, daně, záloh a pro poskytnutí slevy na dani podle § 35ba zákona o daních z příjmů a daňového zvýhodnění. Kopii vystaveného dokladu plátce uschová

·          K potvrzení je v IMES zpracována i příloha, pokud má osoba více dětí nebo v daném roce proběhlo hodně změn a 4 řádky z potvrzení by nestačily

1.7.       Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti – srážková daň (i v černobílém provedení)

·          MS/MZPZ Potvrzení o zaměstnání/MZPT Potvrzení o příjmech – srážková daň

·          Potvrzení vydává zaměstnavatel na žádost zaměstnance

·          Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

1.8.       Sestava „Prohlášení poplatníka daně z příjmů“ – MS/MZPR/001

·         Nová sestava modulu MS/MZPR/Prohlášení poplatníka daně z příjmů/001_Dle osoby

·         Dle zadaného období se vyplní zdaňovací období na formuláři takto:

-          Když se zadá lednové období 01.RRRR … vyplní se Rok (např. 2018)

-          Když se zadá jiné než-li lednové období vyplní se: Od NázevMěsíce Rok (např.: Od listopadu 2018)

 

·         Na formuláři se automaticky vyplní:

-          Oddíl plátce daně

-          Oddíl poplatníka. V případě, že je vyplněný v záložce Všeob DIČ pro cizí, tak se vyplní Daňový nerezident ČR.

-          Oddíl daňového zvýhodnění na vyživované děti (z evidence dětí se přebírají poslední změny). V případě, že osoba má více jak 5 dětí, tak se vytiskne samostatná příloha.

 

·         Ostatní oddíly, včetně druhé strany, se automaticky nevyplňují a osoba si je musí samostatně doplnit po tisku ručně.

·         Ve filtru nastaveny možné kombinace, kde nejčastější nastavení odpovídá níže uvedenému obrázku. Uživatel vyplní údaj „období“ a zároveň zvolí „Osoba podepsala prohlášení k dani“. Zobrazí se všechny osoby, které mají k 01.2019 v MS na záložce „Všeob“ zatržen údaj „Osoba podepsala prohlášení k dani“ a do hlavičky sestavy se automaticky předvyplní údaje zadané u osoby v MS. Pokud osoba uplatňuje slevu na děti, pak se z matričního souboru doplní i osobní údaje dítěte. Je umožněno třídění sestavy „dle osoby“ nebo „dle příjmení“ výběrem kódu 0 nebo 1 přímo z filtru sestavy. Ve filtru u níže zvýrazněných třídících parametrů uživatel vybírá z možností 0 – NE nebo 1 – ANO.

 

Obr. Filtr sestavy Prohlášení poplatníka daně z příjmů

 

Údaje filtru

Popis

Období

Povinný údaj. Uživatel vyplní období ve tvaru MM.RRRR. K tomuto období se přenesou údaje zadané z MS do „Prohlášení“

OsobaK oddo

Konkretizuje výběr osoby.

Kmen

Je umožněno zobrazit „Prohlášení“ osobám po vybraném kmenu – dle výběru

Středisko

Je umožněno zobrazit „Prohlášení“ osobám za vybrané středisko – dle výběru

Období prvního nástupu oddo

Výběrem období od do si uživatel určí osoby, kterým chce „Prohlášení“ vytisknout. Bude se jednat nejvíce o nové zaměstnance nastupující v průběhu roku.

Období=Období 1. nástupu

Výběrem ANO uživatel zobrazí „Prohlášení“ jen těm osobám, které nastoupili do zaměstnání v období, které je zadáno v údaji „Období“

Období=Období nástupu do PP

Výběrem ANO uživatel zobrazí „Prohlášení“ osoby, která již v podniku pracuje ale má nový pracovní poměr, který se stal základním pro danění (př. osoba neměla podepsané prohlášení a u nově vzniklého pracovního poměru osoba podepsala „prohlášení“)

V období se zatrhlo prohlášení k dani

Výběrem ANO uživatel zobrazí „Prohlášení“jen těch osob, kterým se zatrhl v MS na záložce „Všeob“ údaj „Osoba podepsala prohlášení k dani“ v období, které je uvedeno v údaji tohoto filtru „Období“

Osoba podepsala prohlášení k dani

Výběrem ANO uživatel zobrazí „Prohlášení“všech osob, které měly zatrženo v MS na záložce „Všeob“ údaj „Osoba podepsala prohlášení k dani“ v období, které je uvedeno v údaji tohoto filtru „Období“

Třídění

0 – sestava je setříděná dle čísla osoby, 1- sestava je setříděná dle příjmení osoby

 

Obr. Část sestavy Prohlášení poplatníka daně z příjmů se zobrazením osobních údajů osoby v hlavičce, daňový nerezident

 

 

Obr. Část sestavy Prohlášení poplatníka daně z příjmů se zobrazením dětí z MS

 

·         Ve sloupci „Uplatňuji/neuplatňuji nárok ve výši na“ se zobrazí pořadí uplatnění dětí vzhledem k zadanému období v MS, zpravidla bude vyplněn 01.2019 a v „Prohlášení“ se zobrazí uplatnění dle MS

·         Ve sloupci „ZTP/P“ se zobrazí křížek, pokud je u dítěte v MS na záložce osoby v údaji „Nárok na slevu – uplatnit“ zadán kód 2 – uplatňuje se sleva na dítě invalidní (2 násobek)

·         Ve sloupci „Zletilé dítě“ se zobrazí křížek, pokud se jedná o osobu ve věku 18-26 let a splňuje podmínky uvedené v § 35c odst. 6 písm. b) bod 1.-3.zákona (1. soustavně se připravuje na budoucí povolání; příprava na budoucí povolání se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře, 2. nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo 3. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.)

·         Do sloupce „Dodatečně za kalendářní měsíce“ doplní osoba ručně a zároveň do hlavičky „dodatečně uplatňuji daňové zvýhodnění“ uvede znak „XD“

 

Obr. Příloha sestavy Prohlášení poplatníka daně z příjmů, pokud je v MS na záložce „Osoby“ zadáno více než 5 záznamů u dětí

 

·         Příloha se zobrazí jako 3. strana „Prohlášení poplatníka daně z příjmů“

1.9.       Sestava „Žádost o roční zúčtování záloh“ – MS/MZPU/001

·         Nová sestava modulu MS/MZPU/Žádost o roční zúčtování záloh/001_Dle osoby

·         Zdaňovacím obdobím je rok. Uživatel bude nejčastěji využívat kombinaci s parametrem ANO na údaji “v práci”. Je umožněno třídění sestavy „dle osoby“ nebo „dle příjmení“ výběrem kódu 0 nebo 1 přímo z filtru sestavy.

·         Na formuláři se automaticky vyplní:

-          Oddíl plátce daně

-          Oddíl poplatníka

·         Ostatní oddíly, včetně druhé strany, se automaticky nevyplňují a osoba si je musí samostatně doplnit po tisku ručně.

Obr. Filtr sestavy Žádost o roční zúčtování záloh

 

Údaje filtru

Popis

Rok (tiskne se 12.měsíc)

Povinný údaj. Uživatel vyplní rok a údaje v MS k 12.RRRR se přenesou do RZD.

OsobaK oddo

Konkretizuje výběr osoby.

Kmen

Je umožněno zobrazit sestavu osobám vybraného kmenu – dle výběru

Středisko

Je umožněno zobrazit sestavu osobám za vybrané středisko – dle výběru

Plánovací kalendář

Je umožněno zobrazit sestavu osobám vybraného kalendáře – dle výběru

Osoba podepsala prohlášení k dani

Výběrem ANO uživatel zobrazí sestavu všech osob, které měly zatrženo v MS na záložce „Všeob“ údaj „Osoba podepsala prohlášení k dani“ v uvedeném roce.

V práci

Výběrem ANO se upřesní zobrazení sestavy jen osobám, které byly v práci v zadaném roce.

Třídění

0 – sestava je setříděná dle čísla osoby, 1- sestava je setříděná dle příjmení osoby

 

1.10.   Potvrzení příjmu (sociální dávky)

·         MS/MZPZ Potvrzení o zaměstnání/MZPZJ – Potvrzení pro sociální dávky čtvrtletní

·         Doklad slouží jako příloha k žádosti o přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné nebo zvýšení příspěvku na péči

·         Příjem rozepsán za jednotlivé měsíce v rámci čtvrtletí

1.11.   Potvrzení pro soud

·         MS/MZPS Potvrzení pro soud/001 Jednotlivé osoby

·         Uživatel do filtru vyplní „období oddo“ a „číslo osoby“, které vystavuje potvrzení

·         Specifické potvrzení dle metodiky OSR (občanského soudního řádu)

·         Vysvětlivky pod potvrzením sdělují, kam mají být, dle OSR, jednotlivé složky mzdy nasměrovány

·         V IMES řídí číselník C5300 (náplň statistického šetření), sloupec „Skupina“ s hodnotou 50 a názvem šetření :“Potvrzení zaměstnavatele pro soud“. Je zde definováno, jaký Druh mzdy je směrován do číslem označeného řádku

·         Automatickou reinstalací 29.8.2019 upraveno směrování následujících DM do řádků R01-R019 na potvrzení pro soud:

·         Doplněné DM 5100 až 5399 (mzdové zvýhodnění a dopočet minimální a zaručené mzdy)pro Sloupec=R07, tj. Ostatní složky mzdy, platu (př. doplatky, ostatní ohodnocení, prémie, odměny, …)

·         Doplněné DM 5900 (sociální výpomoc) pro Sloupec=R19, tj. Ostatní peněžitá a nepeněžitá plnění

·         U sloupce R19 je DM od, do přepsán z původního 5460 na nový 5400 (jubileum nedaněné)

·         U sloupce R03N je změněný TypDM do na 158 (otcovská a dlouhodobé ošetření)

                                                   

Potvrzení zaměstnavatele

 

1. Měsíc a rok

 

 

 

 

 

 

2. Počet odpracovaných dnů

 

 

 

 

 

 

3. Počet neodpracovaných dnů (1)

 

 

 

 

 

 

4. Počet přesčasových hodin

 

 

 

 

 

 

5. Základní hrubá mzda (plat) včetně naturální mzdy

 

 

 

 

 

 

6. Příplatek za práci přesčas, o svátcích, ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a v noci

 

 

 

 

 

 

7. Ostatní složky mzdy (platu) -doplatky, osobní ohodnocení, prémie, odměny apod. (2)

 

 

 

 

 

 

8. Náhrada mzdy (platu)

 

 

 

 

 

 

9. Odměna za pracovní pohotovost

 

 

 

 

 

 

10. Hrubá mzda (plat) celkem

5+6+7+8+9

 

 

 

 

 

 

11. Dávky nemocenského pojištění

 

 

 

 

 

 

12. Záloha na daň z příjmů fyzických osob

 

 

 

 

 

 

13. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

 

 

 

 

 

 

14. Pojistné  na veřejné zdravotní pojištění

 

 

 

 

 

 

15. Čistá mzda (plat)

10+11-12-13-14

 

 

 

 

 

 

 

16. Průměrný čistý měsíční příjem za výše uvedené měsíce činí ………………………… Kč

17. Složky mzdy (platu) vyplácené za dobu delší než jeden měsíc (3)

Výše těchto plnění za uplynulý kalendářní rok: ...................................Kč

Za letošní rok bylo na těchto plněních dosud vyplaceno ...................................... Kč

18. Cestovní náhrady (4)

 

 

 

 

 

 

19. Ostatní peněžitá nebo nepeněžitá plnění (5)

 

 

 

 

 

 

Ostatní srážky ze mzdy (platu) (6)

 

 

 

 

 

 

 

V ........................ dne ...............................................

 

                                                                ...............................................................

(razítko a podpis)

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu:

1.       Před počet neodpracovaných dnů uveďte: N (nemoc), D (dovolená), A (jiná omluvená absence), Z  (neomluvená absence).

2.       Uveďte všechna další peněžitá i nepeněžitá plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za vykonanou práci,  podléhající dani z příjmů fyzických osob.

3.       Jedná se o hrubou mzdu (plat), která je poskytována za delší období než jeden měsíc (za kalendářní čtvrtletí, pololetí, rok).

4.       Uveďte druh a výši náhrad podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nepodléhající dani z příjmů fyzických osob.

5.       Uveďte všechna další peněžitá i nepeněžitá plnění (naturální požitky) poskytovaná nebo vyplácená zaměstnavatelem zaměstnanci mimo mzdu, nepodléhající dani z příjmů fyzických osob.

6.       Uveďte druh a výši všech dalších srážek ze mzdy; při výkonu rozhodnutí uveďte soud, soudního exekutora nebo správní úřad, který výkon rozhodnutí nařídil, a  číslo jednací.   

 

Údaje, které nelze umístit do shora uvedeného potvrzení, a případné doplňující údaje a vysvětlení uveďte v příloze, kterou připojte k potvrzení.

 

1.12.   Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců

·         MS/5EO evidenční počet osob/5EOU/5EOUF/5EOUF

Filtr sestavy uživatel vyplní takto: Vyplní se Kontaktní pracoviště KrP a za kolik podnik nakoupil výrobky bez DPH do údaje „Cena výrobků, služeb, … (zaplacená)“, do údaje D.2 Počet osob za výrobky uživatel nevyplňuje nic. Údaj bude z filtru odstraněn z důvodu nepotřebnosti.

·         Povinnost pro zaměstnavatele s více jak 25 zaměstnanci

·         Vyplněný tiskopis se předkládá nejpozději do 15. února příslušného roku místně příslušnému Úřadu práce. V případě, že nebyl naplněn povinný podíl zaměstnáním osob se ZP nebo odběrem výrobků a služeb, byl třeba provést odvod do státního rozpočtu rovněž nejpozději do 15. 2. RRRR.

·         Pro výpočet se vychází z nastaveného kalendáře a číselníku Denní pracovní doba (C5100), kde je zatrženo, která pracovní doba je základní

·         OPERACE/PLÁNOVACÍ KALENDÁŘE/C5101 – sloupec přepočtené stavy u kalendáře základní – zkontrolovat a případně změnit.

·         Související kontrolní podkladové sestavy:

·         5EOU/5EOUP – Hodiny dle osob  = suma hodin za osobu a pracovní poměr – odpracované, dovolená, překážky v práci – ve sloupci PPPZ – zdravotní stav a ZPK –kalendář základní

-       5EOU/5EOUO – Hodiny dle osob a období –vypsané po jednotlivých měsících

-       5EOU/5EOUR – Hodiny dle osob, období a druhu mzdy

-       5EOUV – spočtené hodiny podle  základního kalendáře a seznam osob se zdravotním postižením

 

1.13.   Fluktuace

·         Sestavy slouží pro pro evidenci Fluktuace na podniku (5MZF) Fluktuace

·         Pro správné fungování musí být správně nastaven číselník Evidenční stav C5556

MZ/5MZF/001 Pracovní poměr, období

MZ/5MZF/005 Národnost, období

MZ/5MZF/009 Pracovní úvazek, období

MZ/5MZF/010 Období, pracovní poměr

MZ/5MZF/015 Období, národnost

MZ/5MZF/019 Období, pracovní úvazek

Možnosti zadání do filtru:

Období

Oddo – obsluha si zadá za jaké období chce sledovat data na sestavě a to ve tvaru MM.RRRR, pokud se neupřesní dalším údajem ve filtru, zobrazí se vše v zadaném období

Osoba

Oddo – zadá se číslo osoby a sestava se vytvoří jen pro danou osobu, pro zadání osoby lze použít výběr

Ke dni

Oddo - zadá se konkrétní datum ke kterému chce obsluha získat data

Pracovní úvazek

Oddo – zadá se např. od 0 – 1 a zobrazí se všechny pracovní úvazky v tomto rozmezí, je-li vyplněn údaj „období“ načtou se automaticky všechny pracovní úvazky v tomto období

PracPoměr

Oddo – lze zadat přes výběr konkrétní PP a data získat ke konkrétnímu PP za zvolené období, není-li údaj vyplněn a je-li vyplněno období, zobrazí se všechny PP v daném období

Národnost

Oddo – přes výběr si lze vyhledat počet zaměstnanců dané národnosti za zvolené období, je-li vyplněno období od-do, zobrazí se data za zvolené období, není-li vyplněno období, zobrazí se všechny národnosti, které byly na podniku zastoupené s jednotlivými počty zaměstnanců, a to za celou historii podniku

EvStav

Oddo – přes výběr si lze vyhledat počet zaměstnanců se zvoleným ev. stavem za zvolené období (př. období 06.2016, ev. stav 919 – zjistím kolik je osob na rodičovské dovolené)

Vznik PP

Oddo – zadáním data od do se zobrazí sestava PP, které vznikly v daném období – počet nově přijatých zaměstnanců roztříděných dle PP (hlavní, DPP, DPČ,…)

Nástup

Oddo - zadáním data od do se zobrazí sestava PP osob, které nastoupily v daném období do práce– počet nových zaměstnanců, kteří nastoupili do práce, roztříděných dle PP (hlavní, DPP, DPČ,…)

Výstup

Oddo - zadáním data od do se zobrazí sestava PP osob, které ukončily v daném období pracovní poměr – počet odešlých zaměstnanců, roztříděných dle PP (hlavní, DPP, DPČ,…)

Kód PČ

Kód pracovní činnosti – dle číselníku C5536 Druh pracovní činnosti lze upřesnit výběr

Kmen

Oddo – výběrem kmene se zjistí kolik osob z daného kmenu bylo na podniku zaměstnáno ve zvoleném období

Středisko

Oddo - výběrem střediska se zjistí kolik osob z daného střediska bylo na podniku zaměstnáno ve zvoleném období

DPP,DPČ

Je-li zaškrtnuto, zobrazí se sestava s počty pracovních poměrů DPP a DPČ ve zvoleném období

PLKAL zkrácený 0/1

Volba 1 – zobrazí se v období oddo všechny zkrácené úvazky.

Volba 0 nebo nic – zobrazí se v období oddo všechny pracovní úvazky.

Možnost zadání je u sestavy 009 a 019 – sestavy pro pracovní úvazky

 

Údaje na sestavách:

1) Fyzický stav

·         jedná se o přepočet zaměstnanců tříděných na muže a ženy k poslednímu dni v měsíci, v ukazateli se sledují dny za každou osobu, kdy je osoba ve stavu.

-       průměrný počet zaměstnanců se vypočte jako součet počtu fyz. osob v jednotlivých dnech měsíce sledovaného období (včetně dnů pracovního klidu) a dělí se plným počtem kalendářních dnů příslušného měsíce.

-       počet osob vstupujících do výpočtu řídí číselníky C5556 evidenční stav a C5500 pracovní poměry.

-       do Fyzického stavu vstupují osoby s evidenčním stavem, který je zaškrtnutý v obou číselnících ve sloupci Stav a podsloupci Fyz a tím je nastaveno načítání této osoby do Fyz stavu. Význam má pro vyloučení osob z celkového počtu osob (např. osoby na MD, RD = ev. stavy 919,920,921,…)

2) Stop stav

·         znamená, kolik osob tříděných na muže a ženy byly ve stavu k poslednímu dni v měsíci

·         řídí číselníky C5556 evidenční stav a C5500 pracovní poměry.

·         do Stop stavu vstupují osoby s evidenčním stavem, který je zaškrtnutý v obou číselnících ve sloupci Stav a podsloupci Stop a tím je nastaveno načítání tohoto evidenčního stavu do Stop stavu. Význam má pro vyloučení osob z celkového počtu osob (např. osoby na MD, RD = ev. stavy 919,920,921,…). Podnik nechce, aby některé evidenční stavy do výsledných počtů vstupovaly.

3) Počet osob

·         znamená, kolik osob tříděných na muže a ženy byly ve stavu v daném období od 01-31 dne v měsíci.

·         jsou zde započteny všechny osoby s aktivním PP, včetně těch, které jsou např. na mateřské nebo rodičovské dovolené.

Pozn.

Pokud mají osoby souběžné PP, pak se započte do počtu osob ten, kde je zatrženo, že je základní. Stejně tak i v sestavě MZ/5MZF/060 Výpočet dle pracovního poměru, kde je výpočet fluktuace za každý PP. V ukončených DPP se neobjevují osoby, které mají stále aktivní HPP. Osoba neodchází z podniku a ukončená DPP neovlivňuje % fluktuace osob na podniku. Když přechází osoba z jednoho PP do jiného PP a dny na sebe navazují, tak se osoba do fluktuace nezapočítává.

 

·         MZ/5MZF/060 Výpočet dle pracovního poměru

·         Na sestavě se zobrazí v řádcích údaje: osoba, příjmení, jméno a titul, 1. Nástup, nástup, výstup a Pracovní Úvazek za zvolený pracovní poměr

·         Údaje v řádcích se zpracují do údaje „celkem za pracovní poměr

Ukazatele

Popis

Průměrný fyzický stav

= průměrný počet zaměstnanců, který se vypočte jako součet počtu fyz. osob v jednotlivých dnech měsíce sledovaného období (včetně dnů pracovního klidu) a dělí se plným počtem kalendářních dnů příslušného měsíce.

Počet odešlých osob

= počet odešlých osob u každého PP

Fluktuace celkem za PP v %

= podíl počtu odešlých osob za jednotlivý PP/průměrný fyzický stav stejného PP

Podíl fluktuace na celkovém prům.fyz.stavu podniku v % za PP

=podíl počtu odešlých osob PP/celkový průměrný fyzický stav podniku

·         Údaje na konci sestavy “celkem za podnik

Ukazatele

Popis

Průměrný fyzický stav

= průměrný počet zaměstnanců, který se vypočte jako součet počtu fyz. osob v jednotlivých dnech měsíce sledovaného období (včetně dnů pracovního klidu) a dělí se plným počtem kalendářních dnů příslušného měsíce.

Počet odešlých osob

= počet odešlých osob Celkem, sečtou se odešlé osoby za jednotlivé PP

Fluktuace celkem v %

=podíl počtu odešlých osob Celkem/celkový průměrný fyzický stav podniku

·         Výstupem je, jak se jednotlivé PP podílí na celkové fluktuaci podniku. Př. výstupu v roce 2016: celková fluktuace cca 48%, z toho jsou 39% DPP a 6 % HPP (1%DPČ a 2% DPP 7081).

1.14.   Potvrzení pro důchod

·         MS/MZPD Potvrzení pro důchod/001 – zaměstnavatel vede evidenci o dobách uvedených v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a), d) a e) zákona o důchodovém pojištění, pokud tyto doby trvaly celý kalendářní měsíc, popřípadě jen po část kalendářního měsíce, pokud pracovní poměr nebo jiný vztah k zaměstnavateli, který zakládá účast na důchodovém pojištění, trval jen po část kalendářního měsíce, a v takovém kalendářním měsíci byl zúčtován příjem, který se zahrnuje do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení, a o výši tohoto příjmu; zaměstnavatel vystavuje potvrzení o těchto dobách a o výši tohoto příjmu na žádost občana za jednotlivé kalendářní roky. Potvrzení podle písmen a) až c) je zaměstnavatel povinen vystavit občanu do 30 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti o jeho vystavení.

Např. osoba nemocná celý kalendářní měsíc, ve kterém obdržela příjem od zaměstnavatele nemá tento měsíc započtený ve vyloučených dobách. Podáním tohoto potvrzení může požádat OSSZ, aby jí vyloučené doby započetly. Osobě se tak nebude ředit průměr na náhrady.

 

·         Sestavy MS/MZPD Potvrzení pro důchod/050 a 051 zobrazují doby, které nebyly na ELDP osob vykázány jako vyloučené.

1.15.    Potvrzení vyměřovacího základu

·         MS/MZPA Potvrzení vyměřovacího základu/02 - sociální zabezpečení (úhrn vyměřovacích základů, více pracovních poměrů u několika zaměstnavatelů). Zaměstnavatel je povinen písemně potvrdit zaměstnanci na jeho žádost úhrn vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné, a to do 8 dnů ode dne obdržení žádosti; zjistí-li zaměstnavatel, že v tomto potvrzení uvedl nesprávné údaje, je povinen neprodleně vydat zaměstnanci nové potvrzení. Osoba si může požádat o vrácení zaplaceného pojistného nad max. vyměřovací základ (1.355.136,- pro rok 2017).

1.16.   Dotace – výpočet RPJ

·         5D_01  (Dotace RPJ) – podkladová sestava pro čerpání dotací, pouze pomůcka pro uživatele

·         IMES do sestavy odprac. hodiny nedosazuje ani RPJ nepočítá. Za konečný výstup si ručí uživatel.

·         Připravený podklad šetří uživateli čas, který by strávil „otrockým“opisováním osob, jejich tříděním dle věku apod. Uživatel si musí podle metodiky RPJ daného roku vybrat jaké hodiny doplní, jaký výpočet RPJ použije a jaké pracovní poměry pro daný rok se započítávají.

·         Sestava byla vytvořena na žádost uživatele a zpřístupněna ostatním z důvodu pomoci a ušetření času při tvoření podkladu pro čerpání dotací. Slouží pouze k tomuto účelu. Její využití je dobrovolné.

·         Na sestavu se automaticky dotahují následující údaje z MS:

-          Jméno a příjmení

-          Datum narození

-          Věk k 31.12. na 2 desetinná místa

-          Pracovní poměr  (př. 1010 = HPP, 7080= DPP, 6110= DPČ)

-          Nástup PP

-          Výstup PP

-          Období zaměstnání osoby: celý rok = 12měs., nebo od DD.MM.RRRR, nebo do DD.MM.RR nebo od-do, pokud osoba nastoupila a vystoupila v průběhu jednoho roku

-          Zdravotní stav

-          Věk do 26 a nad 55 let – u osoby se automaticky zakřížkuje na řádce

-          Věk do 40 let – u osoby se automaticky zakřížkuje na řádce

·         Uživatel si přes pravé tlačítko myši vyexportuje sestavu do excel souboru a tam si doplní chybějící 2 sloupce

·         Uživatel si podle sestavy 5D_014 (Dotace dle rozmezí věku) doplní hodiny jaké potřebuje, nebo dny bez svátků a vypočtené RPJ (viz. sloupce dle obr. níže). U osob, které mají PP po celý rok, doplní uživatel do sloupce RPJ hodnotu 1. U ostatních osob si vypočítá, dle metodiky RPJ, která se v jednotlivých letech mění. Hodiny si lze zkontrolovat také ze mzdového listu zaměstnance. Doporučujeme provést kontrolu, dle mzdového listu.

·         Poslední sloupec „Kontrola ve mzdové evidenci“ si vyplňuje kontrolní orgán

·         Pokud uživatel najde na sestavě PP, který se pro daný rok nemá započítávat, tak si ho vymaže, např. studenti a učni apod.

·         Doporučujeme pod excel sestavou vyplnit vysvětlivky k PP a zdrav. stavu pro kontrolní orgán

Obr. MS sestavy_5D Dotace

 

 

Ukázka exportovaného souboru sestavy 5D_01 do podkladu pro kontrolu

1.17.   Ostatní sestavy MS

·         MS/ED Evidence dětí –slevy na dani/010 – obsluha si ověří zda má správně nastavené uplatnění slev na děti

·         MS/5ME Srážky

/5MEO dle osoby/008 Insolvence – kontrolní sestava zaměstnanců na insolvenci

/5MEO dle osoby/013 Stálé srážky – kontrolní sestava srážek zaměstnanců

/5MEO dle osoby/001 Exekuce – Výpočet – sestava, kde rozepsán výpočet exekuce i s hodnotami nezabavitelné částky, zda osoba někoho vyživuje, rozpis exekuce s datumem doručení

·         MS/5DO Doplatky na účet/01 – seznam osob a nastaveného běžného účtu, kódu banky, VS pro doplatek na účet

·         MS/MZV Zálohy/01,02,03,04 – výčetky platidel při platbě výplaty v hotovosti zálohou z pokladny

·         MS/MZR/001 - Průměry na náhrady z MS, za osobu - vypsané průměry z MS, a přepočtené procenta pro příplatky a redukovaný průměr pro náhrady ND do 14 dnů

·         MS/MZTO_020 Průměry na náhrady – výpočet – do filtru se zadává první měsíc čtvrtletí. Na sestavě jsou zobrazeny všechny odpracované hodiny pro výpočet průměru na další kvartál. V posledním sloupci se zobrazí kód průměru. Pokud je 97 – nedosáhla osoba min.mzdy.

Postup výpočtu průměru s rozpočítáním roční odměny dle zákoníku práce:

1.     počítáme i roční prémie (rozpočet do 4 následujících kvartálů) podle skutečně odpracovaných hodin.

2.     Postup - například:

- Roční odměna 44030/4= 11007,5Kč.

- 11007,5*408hodin (skutečně odpracovaná doba) = 4491060. Tuto hodnotu přepočteme na kalendářní počet hodin – viz. řádek níže

- 4491060/520 (hodnota hodin dle kalendáře) = 8636,65 Kč. Toto je přepočtená hodnota roční odměny dle skutečně odpracovaných hodin na čtvrtletí.

- Výsledek se přičte z základu za období 01.2017-03.2017 = 147531,96+8636,65 = 156168,61. A vydělí se skutečně odpracovanou dobou  156168,61/408 = 382,76 Kč

Jiný postup výpočtu průměru z roční odměny:

·         Když v číselníku Druhů mezd (C05006) u druhu mzdy 3800 (roční odměna) je ve sloupci Náhr1 zvolena hodnota 5 počítá se průměr takto:

Částka vypočtená ze Sumy ročních odměn minulého roku /počet odpracovaných hodin minulého roku se přičte k průměru spočteného ze základu z příslušného období a skutečně odpracované doby.

Připočítávaná částka se použije pro všechna čtvrtletí roku.

·         MS/5MZPŽ Penzijní a životní pojištění – sestavy, kde jsou zobrazeny osoby, které mají nastavené PP nebo ŽP a osoby, které nemají nastavené PP nebo ŽP.

·         MS/5MPR Průběh zaměstnání/001,004 – sestavy zachycují změny provedené na osobách v průběhu trvání pracovního vztahu

·         MS/5ELDP/5ELDP09 ELDP od roku 2009 – při výběru sestav 05 je možné tisknout 2 stejné formuláře od jedné osoby na stránku, buď dle osoby nebo dle příjmení

·         MS/5MS Osobní seznamy/5MSSRD Důchodci – obsluha vidí zadané důchodce do MS, nikdo by neměl mít „hlídat min. základ“ – plátcem pojistného je stát. je třeba si u těchto osob zkontrolovat i údaj „zdravotní stav“ na první záložce MS „všeob“

·         MS/5MS Osobní seznamy/ 5MSM – mateřská dovolená

·         MS/5MS Osobní seznamy/5MSZO/07 Seznam pracovních poměrů, s osobním číslem, dle zdravotní pojišťovny