1.      Obecně  1

2.      Nastavení v číselnících. 2

2.1.      Změny v číselnících. 5

2.2.      Přepočítání výplatního lístku za uzavřená období 5

3.      Další parametrické údaje. 5

4.      Příklad přejmenování názvu VL. 6

5.      Sestavy VL. 6

6.      Tisk výplatního lístku. 7

6.1.      Diskrétní výplatní lístky. 8

7.      Výplatní lístek e-mailem.. 11

7.1.      Postup pro odeslání VL. 12

7.1.1.       Nastavení SMTP serveru. 12

7.1.2.       Smtp. 13

7.2.      Postup generování VL e-mailem.. 14

7.3.      Tisky VL-emailem.. 16

7.3.1.       Nastavení filtru pro tisk jen VL, které byly odeslány E-mailem.. 16

7.3.2.       Nastavení filtru pro tisk zbývajících VL, které nebyly odeslány E-mailem.. 16

7.3.3.       Nastavení filtru pro tisk všech VL. 17

7.4.      Kontrolní přehled výplatních lístků odeslaných e-mailem.. 18

7.5.      Prověřte limit e-mailové schránky. 19

 

VÝPLATNÍ LÍSTEK

1.  Obecně

·         Údaje na výplatním lístku jsou předem nadefinované, ale lze je libovolně měnit, aby vyhovovaly konkrétním potřebám uživatele. Uživatelské údaje se naplňují v číselnících pro výplatní lístek a musí být zadány do uživatelských sloupců.

·         Údaje systémové se přepisují každou další reinstalací a jsou nastaveny autory programu.

Obr. (5VL) Výplatní lístek_za podnik, sestava 001_2 na stránku

2.  Nastavení v číselnících

 

·         C5220 – Název  výplatního lístku

-      Kód (CKOD) – systémový kód 0

-      Používat (POUZIVAT)  - znamená používat pro tisk, kde

0= NE – VL se nevytváří, to znamená, že se nevytváří ani záznamy

                        do tabulky T50VL. Při reinstalaci se tento sloupec nepřepisuje.

2= ANO – VL automaticky vytvářet

-      Kód (KODVL) – systémový kód 9999

-      Název (NAZEVKODVL) – VL – 2 osoby (systémový)

-      Zkratka (ZKRATKAKODVL)

-      Reinstalační Kód VL (KODVLREI) – kód 9999

V případě vyplnění se podle tohoto kódu reinstaluje VL (systémový i uživatelský).

Při vkládání nového záznamu se podle tohoto kódu založí celý nový VL v tabulkách C5221 a C5222.

-      Tisk za výplatním lístkem (KONECVL)

 

 

·         C5221 – Název údajů výplatního lístku

-      Lze libovolně měnit název údajů výplatního lístku přes uživatelské sloupce. Pokud se požadovaná změna oproti syst. naplnění napíše do těchto sloupců, nepřepíše se reinstalací.

-      Náplň sloupců s názvem „VL 2/str.“ řídí naplnění všech typů výplatních lístků kromě 5VL_003 – 1. na stránku s adresou

-      Náplň sloupců s názvem „VL s adresou“ řídí naplnění výplatního lístku 5VL_003 – 1. Na stránku

 

 

 

 

Název sloupců číselníku C5221

Fyzický název sloupce číselníku C5221

Popis

Výplatní lístek

Kód VL

KODVL

Systémový kód 9999

Výplatní lístek

Údaj VL

UDAJVL

Číselný údaj. Přednastaveno od autorů. Uživatel si může založit i svůj vlastní, kterému se v posledním sloupci na údaji kód S/U automaticky nastaví hodnota 1. Vazba na konkrétní naplnění z C5222.

Výplatní lístek

Název údaje VL

NAZEVUDAJEVL

Název údaje výplatního lístku.

Výplatní lístek

Používat

POUZIVAT

Používat pro tisk 0=NE, 2=ANO

VL 2/str.- systém

Název ve VL

ZKRNAZEVVL

Od autorů nastavený název údaje ve VL.

VL 2/str.- systém

Kód (RRS)

KODTISKUVL2

Od autorů nastaveno umístění údaje, kde se na VL nachází.

Číselná hodnota ve sloupci znamená pořadí řádky a pořadí sloupce do kterého má údaj vstupovat na tiskové sestavě (2 na stránku).

Př. 11 – Úkol, název Úkol se nachází na prvním řádku a v prvním sloupci výplatního lístku

VL 2/str. - uživatel

Název ve VL

UZKRNAZEVVL

Nastavený název údaje ve VL uživatelem. V případě vyplnění má tento název na VL přednost před systémovým názvem. Při reinstalaci se tento sloupec nepřepisuje.

VL 2/str.- uživatel

Kód (RRS)

UKODTISKUVL2

Uživatelem nastavené umístění údaje na VL. V případě vyplnění má tento kód tisku přednost před systémovým kódem tisku. Při reinstalaci se tento sloupec nepřepisuje.

VL s adresou – systém

Název ve VL

ZKRNAZEVVL1

Od autorů nastavený název údaje ve VL s adresou.

VL s adresou – systém

Kód (RRS)

KODTISKUVL1

Od autorů nastaveno umístění údaje, kde se na VL s adresou nachází.

Číselná hodnota ve sloupci znamená pořadí řádky a pořadí sloupce do kterého má údaj vstupovat na tiskové sestavě (VL s adresou).

VL s adresou – uživatel

Název ve VL

UZKRNAZEVVL1

Nastavený název údaje ve VL s adresou uživatelem.

VL s adresou – uživatel

Kód (RRS)

UKODTISKUVL1

Uživatelem nastavené umístění údaje na VL s adresou.

Kód S/U

CKOD

U systémového záznamu nastaveno automaticky na 0. Pokud si uživatel založí svůj nový číselný „Údaj VL“, tak se automaticky v tomto údaji objeví hodnota 1, která označuje záznam jako nový uživatelský.

 

·         C5222 – Náplň údajů výplatního lístku

·         Číselník, kde je nastaveno směrování jednotlivých druhů mezd DM oddo včetně doplňků druhů mezd DM oddo do sloupce „Údaj VL“.

-       Kód VL (KODVL)

-       Údaj VL (UDAJVL)

-       Název údaje VL (NAZEVUDAJEVL)

-       Systémový údaj VL (CSYSUDAJVL) - Sloupec se sám naplňuje. Jestliže je sloupec vyplněný tak se jedná o systémový záznam, při jeho nevyplnění se jedná o uživatelský záznam. Uživatelský záznam se neaktualizuje při reinstalaci. Při reinstalaci se systémový údaj VL automaticky doplňuje podle klíčeC5222 (KodVL, UdajVL, DMDo, DMDopDo, TypDM, KodNaplneVL)

-       Používat 2= Ano, 0=Ne. Má stejný význam jako v číselníku C5220. Reinstalací se tento sloupec nepřepisuje.

-       Typ DM (TYPDM)

-       Od DM (DMOD)

-       Od DM Dopl (DMDOPLOD)

-       Do DM (DMDO)

-       Do DM Dopl (DMDOPLDO)

-       Kód náplně VL (KODNAPLVEVL) – přes výběr je možné zvolit

-       Kód náplně Množství (KODMNOZ) – přes výběr: 0 – nic, 20 – hodiny

 

 

·         C5500  - Pracovní poměry

-       Název VL – v hlavičce výplatního lístku se tiskne za jaký pracovní poměr je zpracován

 

Systémové údaje se každou reinstalací přepisují, proto je nutné provádět uživatelské úpravy vytvořením nového nesystémového řádku a vyřazením řádku systémového (používat nastavit: 0). Při reinstalaci se náplně řádky bez systémového údaje nepřepíší.

 

2.1.       Změny v číselnících

·         03.2019

·         Do číselníku C5221 byl přidaný nový údaj VL:  184 … Zdravotní aj. dovolená – dny

·         Do číselníku C5222 byl připojený TypDM=26 (Pracovní volno – zdravotní, studijní…)

Dny se naplňují k údaji VL 184

Hodiny a Částka se naplňuje stejně jako Další dovolená (TypDM=414)

 

2.2.       Přepočítání výplatního lístku za uzavřená období

 

·         Úloha v modulu Mzdy:

Menu Údržba„Přepočítání výplatního lístku“, kde se zadá období, pro které požadujete přepočítání (jen výplatní lístek, není nutný nový výpočet čistých mezd).

·         Využije se po přenastavení VL

3.  Další parametrické údaje

C5101 – plánovací kalendáře – nový parametr: „Po kolika měsících zobrazit
              dovolenou do VL“ – implicitně nevyplněno
              doplněn parametr:
                        0 – doplní se hodnota 0
                        2 – ponechat původní – implicitní nastavení

C0989P – roční parametrické údaje
            - skupina dovolené z C5111 – nároky na dovolenou
           

·         V číselníku C5101 je sloupec Po kolika měsících zaktivnit zůstatek nové dovolené: Zůst.dovolené/na VL po nástupu (ZAKTIVNITVMES). Princip funkčnosti:

-               Pokud sloupec není vyplněný

o    zobrazování zůstatku dovolené se řídí sloupcem ZaktivnitDov v C0989P, kde je zadáno po kolika odpracovaných dnech se má zobrazovat zůstatek nové dovolené od data nástupu (implicitně 60 pracovních dnů).

-               Pokud je sloupec vyplněný

o    Kód 0 znamená, že se zůstatek nové dovolené zobrazuje vždy

o    Ostatní číslice (1-24) znamenají: Po kolika měsících od období nástupu se má zobrazit zůstatek nové dovolené. 24 měsíců je maximální doba kdy je možné nezobrazovat zůstatek nové dovolené.

-              Zůstatek dovolené se zobrazuje vždy:

o   osoba je v podniku více jak 2 roky

o   osobě byla již pořízená dovolená

-              Kontrola na odpracované dny se provádí na počet pracovních dnů z T50NAPOCTY

 

Přednostně dle uživatelského nastavení počtu měsíců z plánovacího kalendáře z C5101. Pokud není nastavena žádná hodnota, pak program využívá pro tisk zůstatku dovolené systémového nastavení z C0989P – počet dní od nástupu – zadáno dle platné legislativy 60 dní.

4.  Příklad přejmenování názvu VL

přesčas nižší DM 2025 –            v C5221 – údaj VL 100

                                               v C5222 – od – do DM 2000-2049, 2120-2149

přesčas vyšší DM 2050 –           v C5221 – údaj VL 101

                                               v C5222 – od – do DM 2050-2089, 2100-2119, 2150-2189

 

v C5220 – přejmenování názvu výplatního lístku – „Přesčas“

v C5222

-               nastavení uživatelské – sloučení údaje VL 100 a 101 do 101 vytvořením nového řádku bez systémového kódu

-               vyřazení systémového údaje

Výpočet čistých mezd – výplatní lístky se přepočtou (SQL příkaz) u uzavřených období

5.  Sestavy VL

·         VL lze zobrazit 2 způsoby:

·         Modul MZDY – na obrazovce jsou zobrazené řádky po výpočtu ČM – uživatel se postaví na osobu, u které si chce zobrazit VL a na pravé tlačítko myši si vybere z nabídky „Výplatní pásek“ nebo použije klávesovou zkratku „SHIFT +CTRL+V“

·         Modul MZDY – Sestavy/5L Výplatní lístek

·         Za podnik

·         Za jméno

·         Za středisko matriční

·         Za výplatní místo

·         Za skupinu PP

·         Podpisová listina doplatku mezd

·         Podpisová listina o převzetí VL

 

·         V rámci jednotlivých skupin jsou další možnosti výběru VL, nejčastěji využívaný VL_001 – 2 na stránku

·         V případě diskrétních VL tištěných na jehličkové tiskárně zvolí uživatel VL_006 nebo VL_007

·         V případě využívání skládacího stroje pro VL, využije uživatel sestavu VL/za podnik/další vytvořené ze 2. na stránku/VL_010 – 1 VL na stránku s adresou (skládací stroj). Po vyvolání sestavy se zobrazí rozšířený filtr s možností třídění osob dle různých hledisek, podle kterých se VL setřídí před tiskem.

 

Obr. Sestavy VL

Obr. Filtr sestavy pro skládací stroj - 010_1 na stránku s adresou

6.  Tisk výplatního lístku

·         Sestavy – Výplatní lístek – 2 na stránku – Za výplatní místo

 

·         Změny ve filtru pro výplatní lístky

·         Doplatek 

0    tisknou se VL jen s kladným doplatkem

1    tisknou se VL jen s nulovými doplatky

2    budou se tisknout všechny výplatní lístky

3    tisk VL s kladným a nulovým doplatkem

4    tisk VL jen se záporným doplatkem

 

·         Jen účet 

1 - budou se tisknout všechny výplatní lístky s nenulovým doplatkem vyplácené bezhotovostním způsobem

 

·         Jen pokladna  

1 - budou se tisknout všechny výplatní lístky s nenulovým doplatkem vyplácené přes pokladnu nebo doplatek zasílaný do banky a vyplácený přes pokladnu je nulový

 

·         Měsíční data (nový výběr)  - tato nabídka umožňuje rozlišit nulové doplatky, kdy není pořízen žádný záznam (např. dohody o provedení práce, kdy v běžném měsíci není mzda) a nulové doplatky, které vzniknou např. z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti (vyplácí příslušná SSZ, nemoc je pořízena evidenčně s nulovou hodnotou v položce mzda)

0   Nejsou pořízená měsíční data

1   Jsou pořízená měsíční data

2   Vše

 

·         Tisk černobíle – zatržítko

·         Tisk bez šedé – zatržítko

·         Datum tisku – zde zadané datum se tiskne v záhlaví u Vytištěno dne:

·         Bez zdravotního volna – zatržítko –  zda  bude v přehledu čerpání dovolených řádka o zdravotním volnu

 

6.1.       Diskrétní výplatní lístky

 

1)    Jehličkový tisk do diskrétních obálek

Pro uživatele našeho SW nabízíme dodávku Diskrétních obálek pro výplatu mezd. Obálku tvoří přední oddělitelný list se všemi údaji o mzdě. Toto slouží k založení na mzdové účtárně. Po odtržení přední strany zůstane uzavřená obálka se jménem, případně identifikací zaměstnance. Údaje o mzdě viditelné nejsou. Zaměstnanec si po převzetí této obálky sám oddělí přední stranu a tím si zpřístupní informace o mzdě.

Jelikož se jedná o potisk tří vrstev papíru s průklepem, je třeba použít jehličkovou tiskárnu. Na jiných typech (laser, deskjet...) by průklep samozřejmě nefungoval.

Výhodou tohoto řešení je cena nákladů. Jde jen o cenu formulářů. Jedná se o formuláře  - MZDOVÉ OBÁLKY 250 1+2 NCR "6"

 

 

 

 

2)    Zařízení pro skládání a lepení výplatních pásek

 

·         Řešení spočívá ve specielním A4 (nebo zakázkově jiném) diskrétním formuláři opatřeném po stranách a jiných vhodných místech specielním lepidlem reagujícím pouze na velký tlak

·         Tento formulář lze bezproblémově a rychle potisknout na jakékoliv Vaší kancelářské laserové tiskárně

·         Následně se potištěné formuláře vloží do zásobníku stolního dokončovacího zařízení které je automaticky rychle zpracuje

·         Zpracování spočívá ve složení tiskopisu do požadovaného tvaru (většinou Z, V či C sklad) a následném aktivování

·         specielního lepidla velkým tlakem při průchodu formuláře mezi tlakovými ocelovými válci

·         Výsledkem je bezpečně uzavřený diskrétní formulář / výplatní páska / dopisnice / připravený k distribuci poštou či k přímému předání zaměstnancům

·         Otevření formuláře probíhá odtržením předperforovaných pruhů papíru po stranách a na čele formuláře, což je na pruhu graficky označeno

·         Jednou otevřený formulář již nelze neoprávněně znovu zalepit a jakýkoliv pokus o neoprávněné odlepení je viditelný

 

 

 

7.   Výplatní lístek e-mailem

·         Přímo z IMES je uživateli umožněno odeslat VL zaměstnanců do jejich nahlášených e-mailů s možností zaheslování VL

·         E-mail osoby se zadává na záložku „Osobní“ v Modulu MS do tabulky T50OSPPS – Email pro VL na PP, viz. výše obr.

·         Osobám, které mají zatrženo v údaji „zasílat“se bude odesílat VL. K jednomu VL lze zadat více e-mailů.

·         Heslování: Pro zvýšení bezpečnosti používání  elektronického VL je ošetřeno rozbalení ze souboru.pdf pomocí předem zadaného hesla v MS přímo u e-mailové adresy, viz. obr.

·         Údaje tabulky T50OSPPS:

- zasílat – zatržítko, typ – výběr z číselníku Typy spojení na osobu  (C5156), pořadí (pokud je více e-mailů, číslují se od hodnoty 1), název (automaticky se dotahuje), e-mail – obsluha vyplní, heslo – obsluha vyplní dle domluvy, další text do zprávy , stav (0=neaktivní, 2 = aktivní při aktivním PP, 3 = aktivní vždy)

·         Tlačítko „Vše“:

-  umožní proklik do hromadné tabulky nastavených e-mailů

·         Tabulka T50OSPPS se objeví, jen pokud je v číselníku Typy spojení na osobu (C5156) alespoň u jednoho záznamu zaškrtnutý sloupec ANO

·         Číselník Typy spojení na osobu C5156 – „Kód tisku“ je třeba nastavit na 05VL bez uvozovek a apostrofů

 

·        

·         Tab.Popis naplnění číselníku C5156 Typy spojení na osobu

Název sloupce

Náplň sloupce

Typ spojení

Kód

Číselný kód, ke kterému se naplní název spojení. Pod tímto číslem se bude nabízet při zadávání spojení na osobu v MS, záložce Osobní.

Název

Označení o jaké spojení se jedná např. telefon do práce, mobil, e-mail

Zkratka

Lze naplnit zkratku. Není povinnost.

E-mail pro VL

ANO

Čtvereček s možností zaškrtnutí. Je-li alespoň jeden záznam zaškrtnutý, objeví se v MS na záložce „Osobní“ nová tabulka T50OSPPS – Email pro VL na PP. V této tabulce se nastaví e-mail, kam se bude VL odesílat v podobě pdf. souboru. Je zde možnost nastavení hesla pro rozbalení VL.

Kód tisku

Do číselníku se nastaví kód tisku 05VL. Nepoužívají se uvozovky ani apostrofy.

Předmět

Předmět, který se zobrazí v zaslané e-mailové zprávě společně s VL. Doporučujeme vyplnit následující větou:

Zasíláme VL za období=%OBDOBI%, %JMENO%

Při odesílání VL se tak automaticky doplní místo %OBDOBI% aktuální období, za které se odesílá výplata a místo %JMENO% se doplní automaticky jméno zaměstnance, kterému se VL odesílá.

Zpráva

Zpráva, která se zobrazí v odeslaném e-mailu.

Doporučujeme vyplnit následující větou:

VL za období=%OBDOBI% pro %JMENO%

Zaměstnanec obdrží e-mail s výše uvedenou zprávou, kam se automaticky dosadí aktuální období, za které se odesílá VL a jméno zaměstnance.

Kontakt zobrazit v prohlížeči pořadí

1.

Zaškrtnutý kontakt bude v prohlížeči MS/Přehledy/Kontakty uveden na 1. místě

2.

Zaškrtnutý kontakt bude v prohlížeči MS/Přehledy/Kontakty uveden na 2. místě

3.

Zaškrtnutý kontakt bude v prohlížeči MS/Přehledy/Kontakty uveden na 3. místě

 

7.1.       Postup pro odeslání VL

7.1.1.  Nastavení SMTP serveru

·         Pro odeslání VL z IMES, je třeba mít nastaven SMTP server

·         Pro nastavení SMTP serveru je důležité být přihlášen na základní obrazovce IMESu jako správce (V hlavním okně Imesu menu „Údržba“/ „Správce“ - uživatel zadá heslo pro správce). Tím se stane přístupná záložka „Email – smtp“ pro změnu nastavení. Jinak je hlavička šedivá a nelze v ní nic měnit.

·         V základním nastavení podniku (V hlavním okně Imesu menu údržba/nastavení/nastavení Imes, záložka Email-smtp). Nastavuje se jen jednou a poté funguje na všech stanicích.

·         Ověřit nastavení SMTP serveru lze po vygenerování VL na záložce Email-smtp

Obr. Záložka Email-smtp po vygenerování VL v modulu MZDY

       

 

Musí být nastavena kombinace:

·         Bez klienta – odesílá VL přímo na SMTP server (nevyužívá Outlook) – nastavení odeslání VL přímo z IMES

·         Parametr „otevřít email klienta“:  zatrženo

·         Výběr e-mailu z:  partnerů

7.1.2.  Smtp

·         Server – zadat smtp server, například smtp.seznam.cz. Při použití TLS nebo SSL se musí zapsat port. Například při SSL na seznam se použije zápis smtp.seznam.cz:465

·         Jméno – uživatelské jméno k emailové schránce

·         Heslo

·         Skrytá kopie kam se mají emaily posílat

·         Email odesílatele. U podnikových emailů většinou může být jedno – záleží na nastavení schránky. Emaily typu seznam.cz atp. musí být odesílatel stejný jako uživ. jméno – mají kontrolu, když se napíše jiný email odesílatele tak většinou odesílání nefunguje.

·         Videonávod na nastavení odesílání výplatních lístků emailem zde https://youtu.be/fM5z1UHBitM

 

7.2.       Postup generování VL e-mailem

·         přímo z IMES z Modulu Mzdy, si uživatel přes filtr zobrazí přímo data z měsíce za který chce odeslat VL

 

·          uživatel se postaví na zobrazená data a na pravé tlačítko myši vybere menu a potvrdí z výběru:

 

Výplatní lístek – zaslání E-mailem, které má podmenu:

-       Za období a pracovní poměr osoby – zobrazí se odeslání VL jen za zvolený PP

-       Za období a osobu – zobrazí se odeslání VL za všechny PP k osobě

-       Za období (dle T50OSPPS) – zobrazí se osoby, které mají zadaný e-mail v T50OSPPS a mají zatrženo zasílat VL

 

 

·         začnou se generovat jednotlivé VL   

·         následně se zobrazí řádky s vygenerovanými e-maily a připojenými VL na záložce „Doklady“

 

·         pro kontrolu je zde možnost podívat se do vygenerovaného pdf.souboru přes tlačístko „náhled PDF“ na spodní liště obrazovky

 

·         přes tlačítko „odeslat emaily“, odešle uživatel VL na jednotlivé e-maily osob, v případě chybně zadaného e-mailu se zobrazí hláška, že e-mail nebyl odeslán

·         uživatel obdrží VL do e-mailu, kde je připojený pdf.soubor, pokud bylo zadáno v MS heslo, uživatel rozbalí heslem, pokud heslo nebylo zadáno, rozbalí si přiložený soubor jako běžnou přílohu.

·         Na záložce „zpráva“ lze osobě dopsat poznámku, v číselníku C5156 si uživatel zvolí v údaji „předmět“ text, který chce převzít do jednotlivých e-mailů

 

 

-       do menu MS/Operace je přidána volba T50OSPP – MS pro určení e-mailů na VL, kde se zobrazí všichni zaměstnanci, kteří mají nastavený e-mail (obdoba tlačítka „Vše“ v MS_osobní přímo nad tabulkou T50OSPPS). Osobám, které mají zatrženo se bude odesílat VL.

 

-       Seznam odeslaných VL je na záložce MS_Dokumenty. Stojím-li na záznamu, mohu se podívat na odeslaný dokument. V dolním prohlížeči se mi zobrazí datum odeslání VL a kdo odeslal.

 

7.3.       Tisky VL-emailem

·         nové tisky při kombinaci e-mailového lístku a papírového výplatního lístku v sestavách 5L_Výplatní lístek, jak Za podnik, Za jméno, Za sředisko matriční, Za výplatní místo, Za skupinu PP

7.3.1.  Nastavení filtru pro tisk jen VL, které byly odeslány E-mailem

·         Uživatel si v Modulu MZDY/sestavy/5L vyvolá filtr sestavy

·         Pro správné zobrazení jen VL, které již odešly e-mailem musí uživatel správně vyplnit ve filtru kombinaci na údaji „posílané E-mailem“.

·         Uživatel zatrhne na údaji „posílané E-mailem“ a ponechá „puntík“ ve sloupci „a“, viz. obr.

 

 

7.3.2.  Nastavení filtru pro tisk zbývajících VL, které nebyly odeslány E-mailem

·         Uživatel si v Modulu MZDY/sestavy/5L vyvolá filtr sestavy

·         Pro správné zobrazení jen VL, které neodešly e-mailem a je potřeba provést dostisk osobám, které mají VL papírovou formou, musí uživatel správně vyplnit ve filtru kombinaci na údaji „posílané E-mailem“.

·         Uživatel nezatrhne na údaji „posílané E-mailem“ čtvereček pro zatržení a ponechá „puntík“ ve sloupci „a“, viz. obr.

7.3.3.  Nastavení filtru pro tisk všech VL

·         Uživatel si v Modulu MZDY/sestavy/5L vyvolá filtr sestavy

·         Pro správné zobrazení všech VL, které již odešly e-mailem i těch, které se tisknou papírově, musí uživatel správně vyplnit ve filtru kombinaci na údaji „posílané E-mailem“.

·         Uživatel nebude vyplňovat na údaji „Posílané E-mailem“ nic viz. obr.

 

 

 

 

Tab. Shrnutí správného vyplnění Filtru pro tisk VL-emailem:

Kombinace na údaji „Posílané E-mailem“

Tisk

Jen odešlých VL e-mailem

Jen zbývajících VL, které je třeba dotisknout

Všech VL najednou

 

7.4.       Kontrolní přehled výplatních lístků odeslaných e-mailem

·         Modul MZDY/přehledy/Seznam odeslaných VL emailem

·         Uživatel vybere přehled Seznam odeslaných VL emailem, S otevřením filtru – zobrazí se filtr pro zadání období za které chce uživatel kontrolovat odeslané e-maily.

 

·         Uživateli se zobrazí následující přehled odeslaných e-mailových VL.

 

·         V údaji „odesláno dne“ je informace, zda se vygenerovaný VL odeslal, či neodeslal. Pokud je VL e-mailem odeslaný, bude v údaji vyplněno datum a čas odeslání.

 

 

 

 

 

·         Tab. Přehled - Seznam odeslaných VL emailem

Údaj přehledu

Popis sloupce přehledu

Období

Období, za které uživatel sleduje odeslané VL emailem (zadal si do filtru do údaje období)

ObdobíSpoj

Klíč, období nástupu osoby

Osoba

Číslo osoby vedené v MS

Jméno

Jméno a příjmení osoby

Název dokumentu

Název dokumentu

Název souboru

Název souboru pdf, kde je uvedena zkratka výplatního lístku VL, dále období za které je VL vygenerovaný, číslo osoby

Odesláno dne

Pokud se zdařilo odeslání VL, je  vypsán datum a čas odeslání. Pokud se odeslání nezdaří, je údaj prázdný.

Email

Email na který odešel VL.

Předmět

Univerzálně doporučujeme nastavení předmětu v číselníku C5156 Typy spojení na osobu pomocí níže uvedených maker. Díky nim se dosadí vždy aktuální období a jméno a příjmení dané osoby pro kterou je VL určený.

Zasíláme VL za období=%OBDOBI%, %JMENO%

Zpráva

Univerzálně doporučujeme nastavení předmětu v číselníku C5156 Typy spojení na osobu pomocí níže uvedených maker. Díky nim se dosadí vždy aktuální období a jméno a příjmení dané osoby pro kterou je VL určený.

VL za období=%OBDOBI% pro %JMENO%

Ext.název dokumentu

Viz. zpráva

Odeslal

Zobrazí se, kdo e-mail odeslal.

Vytvořil

Zobrazí se, kdo dané pdf. z mezd vytvořil.

Vytvořeno

Zobrazí se, ve který den a ve který čas se pdf. z mezd vytvořilo. Neznamená však odeslání emailu.

Chyba

Pokud byly E-mailové VL odeslány, Chyba = 0. Pokud nebyly, Chyba = 1 a zároveň není vyplněný datum ve sloupci „Odesláno dne“

 

7.5.       Prověřte limit e-mailové schránky

·         Často se stává, že nastane problém při odesílání, ikdyž je vše správně v IMES nastaveno. Pak se jedná o problém E-mailové schránky. Často u ní bývá nastavený nějaký limit pro počet zpráv za určitý časový úsek.

·         Většinou je toto opatření z důvodu rozesílání spamu. Doporučujeme tedy i kontaktovat správce Vaší emailové schránky, aby Vám sdělil jaký limit u Vaší emailové schránky je nastavený a případně tento limit navýšil.

·         Předejdete tak případnému problému z rozesíláním. Stává se u firem, kde je více zaměstnanců.