PLÁNOVACÍ KALENDÁŘE

1.      Práce s PRACOVNÍ DOBOU. 1

1.1.      Číselníky plánovacích kalendářů - popis. 2

1.1.1.       C5100 Denní pracovní doba. 2

1.1.2.       C5101 Plánovací kalendář (PK) 3

1.1.2.1.        C5101 – Plánovací kalendář ve vztahu k docházce. 7

1.1.3.       C5102 PK po dnech - prohlížení 8

1.1.4.       C5103 PK celkem za měsíc. 9

2.      Práce s plánovacím kalendářem.. 10

2.1.      Založení plánovacího kalendáře do C5101. 10

2.2.      Jak ze stávajícího kalendáře vygenerovat kalendář po dnech do C5102. 12

 

1.  Práce s PRACOVNÍ DOBOU

·         Od 01.2020 je v IS IMES podstatná změna při vytvoření nového plánovacího kalendáře. Zaměstnanci by měli mít nastaveny správné pracovní doby.

·         Co je nutné si uvědomit při tvorbě nového plánovacího kalendáře?

·         Nejdříve se musí stanovit tzv. „Týdenní pracovní doba“ na základě pracovního režimu nebo nepřetržitého pracovního režimu - § 78. Je nutné si uvědomit do jakého z níže uvedených pracovních režimů nově tvořený plánovací kalendář patří.

·         Při 100% pracovním úvazku VŽDY platí:

Jednosměnný pracovní režim

40hod

Dvousměnný pracovní

38,75hod

Třísměnný pracovní režim

37,5hod

Nepřetržitý pracovní režim

37,5hod

 

·         Z tohoto NEEXISTUJE pro 100% úvazek výjimka kromě Zkrácené pracovní doby - §79

·         Týdenní pracovní doba se může upravit:

·         Kratší pracovní doba – prakticky zkrácený úvazek – například u jednosměnného provozu je dohoda se zaměstnancem, že bude chodit na 20h týdně – tj. 20/40 = 50% úvazek. Vždy se přepočítá na týdenní pracovní dobu dle pracovního režimu (jednosměnný 40h, dvou směnný 38,75, tří směnný 37,5 – pokud se nejedná o zkrácenou pracovní dobu – viz níže)

·         Zkrácená pracovní doba – POZOR – neplést s kratší pracovní dobou (se zkráceným úvazkem) – skoro vždy uživatelé zaměňují!!!

·         Při 100% úvazku se zkrátí pracovní doba pod rozsah uvedený výše dle pracovního režimu (například jednosměnný pracovní režim, který musí být 40h při 100% úvazku, se zkrátí na 30h – stále se jedná o 100% úvazek) – avšak za předpokladu:

o    Nesmí se použít u zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst.3 (státní správa)

o    Musí být obsaženo ve vnitřním předpisu nebo v kolektivní smlouvě

o    Zkrácení musí být bez pokrácení mzdy!!!

·         Časová mzda – musí se poměrem navýšit – například zaměstnanec má 100Kč na hodinu v jednosměnném režimu 40h, pracovní doba se zkracuje pro jednosměnný režim na 30h – 40/30=1,3333 * 100Kč = 133,33Kč na hodinu po zkrácení týdenní pracovní doby

·         Měsíční mzda – zůstává stejná – zaměstnanec odpracuje méně za stejnou mzdu

·         Při tvorbě nového plánovacího kalendáře jsme připravili do IS IMES popisované tři pracovní doby. Uživatel si při zakládání plánovacího kalendáře vybere ve filtru na údaji „Pracovní režim (dle §78) pracovní dobu ke které se nový plánovací kalendář vztahuje.

 

Číselník C5101 – nové systémové kódy DLE PRACOVNÍ DOBY

 

1.1.       Číselníky plánovacích kalendářů - popis

·         C5100 Denní pracovní doba

·         C5101 Plánovací kalendář (PK)

·         C5102 PK – náplň po dnech

·         C5103 PK – náplň měsíc

1.1.1.  C5100 Denní pracovní doba

·         Číselník všech pracovních dob, které se na podniku používají

·         Důležitý číselník např. pro výpočet PPPZ (Průměrného přepočteného počtu zaměstnanců – pro roční výkaz Úřadu práce). Vychází se z nastaveného kalendáře v číselníku, kde je zatrženo, která pracovní doba je základní.

 

Popis číselníku C5100 denní pracovní doba

Název údaje

Fyzický název

Popis

Pracovní doba (PD)

„Období do“

 

OBDOBIDO

Lze nastavit platnost pracovní doby, do kdy se na podniku používala ve tvaru RRRRMM

Pracovní doba (PD)

„Kód PD“

 

SPD

 

Číselný kód pracovní doby

Pracovní doba (PD)

„Název“

 

NAZEVSPD

Název pracovní doby, který si uživatel může editovat přes ikonu „tužka“.

PD/den

„Hodiny“

 

DENNIPD

Denní pracovní doba vyjádřená v hodinách.

PD/týden

„Dny“

 

POCPRDNIVTYDNU

Počet dní v týdnu, které má zaměstnanec odpracovat.

PD/týden

„Hodiny“

 

TYDENNIPD

Počet hodin v týdnu, které má zaměstnanec odpracovat.

PD

„Základní“

 

ZAKLADNISPD

Označení základní pracovní doby.

Pracovní přestávka

„Hodin“

 

PRESTAVKAHOD

Číselný údaj, který znamená délku pracovní přestávky na podniku.

Pracovní přestávka

„za jaký čas“

 

PRESTAVKAHODP

Číselný údaj, který znamená po kolika odpracovaných hodinách je u této pracovní doby nárok na přestávku.

 

1.1.2.  C5101 Plánovací kalendář (PK)

·         Číselník všech plánovacích kalendářů, které se na podniku používají a uživatel přiřazuje plánovací kalendář osobě v matričním souboru, Modulu MS, na záložce PP_mzda na údaji „Kalendář“ na základě pracovní doby osoby. Nastavení kalendáře ovlivňuje výpočet mzdy osoby. Níže je uvedeno využití údaje v různých úlohách.

·         Využití pro všechna generování – přiřazení fondu PD pro automatizovaný výpočet přesčasů, příplatků, pro úlohu výpočtu přestávek v práci, pro výpočet mzdy, … Nastavení kalendáře, zda se jedná o zkrácenou pracovní dobu má význam pro dopočet minimální nebo zaručené mzdy. Podle základní pracovní doby se přepočítává hodinový tarif k dopočtu minimální nebo zaručené mzdy

·         Využití STMD (sumární tabulka mzdové docházky) - způsob výpočtu přesčasů a příplatků při ručním nebo automatickém dosazení řádků

·         Využití při výpočtu nemocenských dávek - systém pracuje se zvoleným kalendářem u konkrétní osoby

·         Využití při zpracování výkazu PPPZ - přepočítávají se zkrácené pracovní doby na stanovenou základní pracovní dobu podniku. Před zpracováním PPPZ je nutno do číselníku ve sloupci Kalendáře základní Přepočtené stavy (ZaklPlKal), doplnit kalendář, který je v podniku nastaven jako základní pro pracovní dobu. (Důvodem je přepočítání zkrácené pracovní doby na základní pracovní dobu v podniku. Mohou být v podniku, kde je více směnný provoz i 2, případně 3 základní kalendáře)

·         Význam při zpracování výkazu Trexima – kontrola hodin plánovacího kalendáře na údaj FONDSTA

 

 

Popis číselníku C5101 Plánovací kalendář PK – 1.ČÁST

Název údaje

Fyzický název

Popis

Identifikace „PLK“

PLKAL

Číselný kód plánovacího kalendáře

Identifikace „Název“

NAZEVPLKAL

Název plánovacího kalendáře dle uživatele

Nabízet v pořízení

NABIZET

V MS se ve výběru na údaji „Kalendář“ zobrazují a na přítomnost v číselníku kontrolují jen PK s nabízet A (aktivní PK - zatržítko). Zatržítko je funkční jen v otevřených obdobích, v uzavřených obdobích jsou aktivní všechny PK (bez ohledu na zatržítko ve sloupci nabízet)

Kód PD „Skutečná“

SPDKUT

Nabízí se kód pracovní doby kalendáře.

Kód PD „Základní“

SPDZAKL

Uživatel si zvolí kód základní pracovní doby jednotlivého kalendáře. Může být stejný kód nebo je uveden kód kalendáře pracovní doby na kterou se daný kalendář přepočítává dle směnnosti.

Kalendáře základní

„přep.stavy“

ZAKLPLKAL

Je zde uvedena hodnota kódu kalendáře na který se bude daný kalendář přepočítávat dle směnnosti. Správné nastavení kódu je důležité pro výpočet PPPZ.

Kalendáře základní

„přesčasy“

PLKALPRESC

Je zde uvedena hodnota kódu kalendáře podle kterého se bude počítat přesčas.

Kalendáře základní ND

PLKALND

Plánovací kalendář pro ND (při vyplnění se využívá pro doplnění dnů do plánovací tabulky ND).

Využití pro STMD a pořízení nemocenských dávek – pro dosazení odlišného PLKAL než má pracovník v MS osob při pořízení nemocenských dávek – např. pokud osoba má naplánované přesčasy – střídač.

PD skut./den hodiny

DENNIPD

Skutečná denní pracovní doba v hodinách.

PD skut./týden

„dny“

POCPRDNIVTYDNU

Skutečná týdenní pracovní doba ve dnech.

PD skut./týden

„hodiny“

TYDENNIPD

Skutečná týdenní pracovní doba v hodinách.

PD zákl./den hodiny

ZAKDENNIPD

Denní hodinová pracovní doba základního kalendáře.

PD základní/týden

„Dny“

ZAKPOCPRDNIVTYDNU

Počet dnů pracovní doby základního kalendáře za týden.

PD základní/týden

„hodiny“

ZAKTYDENNIPD

Počet hodin pracovní doby základního kalendáře za týden.

Úvazek %

UVAZEK

% úvazku vzhledem k základní pracovní době

Prac.doba zkrácená

POZOZKRPD

Zatržítkem uživatel označí zkrácenou pracovní dobu

 

 

 

Popis číselníku C5101 Plánovací kalendář PK – 2.ČÁST Skupina přesčasy

Název údaje

Fyzický název

Popis

STDM dny práce

FDOCHGENS

Využití STMD – pro automatický výpočet dnů a hodin skutečnosti podle fondu PD při pořizování dnů a hodin které snižují/zvyšují (přesčasy) fond PD v STMD

0 – editací

2 – automatický dopočet

STDM-přesč.aut.dle den.dochazky

„Svátek“

PRESCASY

Využití STMD – určuje zda se práce přesčas ve svátek bude započítávat a zda lze přesčas svátek v STMD editovat

0 – nemá význam

1 – práce ve svátek je do výpočtu přesčasů zahrnována

2 – práce ve svátek není do výpočtu přesčasů zahrnována

3 – práce ve svátek je do výpočtu zahrnována jen nad denní PD

STDM-přesč.aut.dle den.dochazky

„Půlnoc“

PRESCASYPULNOC

0  -  vždy dle datumu směny v denní docházce     

2  -  dělení půlnocí dle hodin od do, jinak dle 0   

 

STDM – limit přesčasů

„měsíc“

PRESCASYLIMITOBDOBI

Limit hodin přesčasů za měsíc.

STDM – limit přesčasů

„rok“

PRESCASYLIMITROK

Limit hodin přesčasů za rok.

STDM – limit přesčasů

„nadlim.autom.“

PRESKONTOLIMIT

0 – přesun do neproplacených nebo prémiových editací obsluhou

2 – Autom.přesun nadlimitu do nepropl.přesčasů

3 – Autom.přesun nadlimitu do prémiových přesčasů

STDM – přesčasy

„editace“

PRESCASYSTMD

0 - Nemá význam

1 - Nelze editovat přesčasy v STMD      

3 - Lze editovat přesčasy v STMD

STDM – přesčasy

„evidenční“

PRESCASYEVIDENCNI

0 - Ruční doplnění sloupce se systémovým typem dne 13 - "přesčasy evidenční"

2 - Automatický přesun ze sloupců přesčasy - suma pracovní, volné a svátky           

3 - Automatický výpočet hodin rozdílu "skutečnost mínus fond pracovní doby dle PK"

 

 

 

 

 

Popis číselníku C5101 Plánovací kalendář PK – 3.ČÁST Skupina příplatky

Název údaje

Fyzický název

Popis

Příplatky So-Ne,svátky,noční a odpolední

„Půlnoc“

PRIPLATKYPULNOC

Využití STMD – úprava hodin příplatku za práci v noci

0  -  vždy dle datumu směny v denní docházce  

2  -  dělení půlnocí dle hodin od do, jinak dle 0   

 

Příplatky So-Ne,svátky,noční a odpolední

„Bez přestávek“

PRIPLBEZPRESTAVEK

Využití STMD – úprava hodin příplatků o přestávky

0 - Včetně přestávek

2 - Bez přestávek

Příplatky So-Ne,svátky,noční a odpolední

„So,Ne“

PRIPLATKY

Využití STMD – úprava hodin Příplatku za práci v SO,NE při přebírání z modulu Docházky podle toho, jestli v hodinách příplatku mají být započteny hodiny přesčasů

0 – bez příplatku          

6 - nejsou odečteny přesčasy

7 - jsou odečteny přesčasy

8 - hodnota z docházky (systémový typ dne = 26) – přebírá se celá hodnota vyplněná v modulu docházky

 

Příplatky So-Ne,svátky,noční a odpolední

„Svátky“

PRIPLATKYSVATEK

Využití STMD - úprava hodin Příplatku za práci ve Svátek při přebírání z modulu Docházky podle toho, jestli v hodinách příplatku mají být započteny hodiny přesčasů

0 – bez příplatku          

6 - nejsou odečteny přesčasy

7 - jsou odečteny přesčasy

8 - hodnota z docházky (systémový typ dne = 27) – přebírá se celá hodnota vyplněná v modulu docházky

 

Náhrady

NAHRADYSVATEK

Využití STMD

0 -  z náhrady za svátek se neodečítají odprac.hodiny (podmínkou je vykázaný den svátku)

2 -  z náhrady za svátek se odprac.hodiny

Dny/hodiny výpočet

GENERDNYHOD

Využití všechny generování – způsob přebírání dnů a hodin fondu

0 - Dny z C5102, hodiny z C5103

2 - Dny a hod. dleC5102 (program zjistí, které dny práce jsou přesčas a podle parametru v C0999I – SONESMENA rozdělí hodiny přesčasu do sloupce příslušného přesčasu)

3 - Dny a hod. dle C5103 (program zjistí rozdíl mezi skutečností a měsíčním fondem pracovní doby, a tento rozdíl rozdělí podle toho, jak osoba pracovala – svátek, SoNe, pracovní den. Při určení koeficientu (druhu) přesčasu se bere v potaz půlnoc, pokud jsou vyplněny v docházce hodiny od-do.

4 - Dny z C5102, hodiny z 5101 (PD/den)

Dny ze dnů od do

DNYZEDNUODDO

Využití Provoz – slouží k nastavení výchozí hodnoty parametru VYPORADANO(FDny) v šabloně v modulu Provoz, pokud je v šabloně v údaji VYPORADANO(Výpočet dnů) – způsob doplnění 2 - Dle parametru v řádku Dny ze dnů od do (FDn - Vyporadano) – více v dokumentu Exportní dávka 55

0 - Všechny kalendářní dny

2 - Jen prac. dny PK

Volné dny denní docházky

„v pořízení“

GENERVOLNEDNY

Využití STMD – údaj rozhoduje o zápisu volných dnů a svátků do denní docházky

Využití modul Docházky – způsob vygenerování volných dnů při automatické tvorbě řádek při pořízení v modulu docházka(volby na pravé tlačítko – Generování řádek dle datumu od-do a Generování řádek dle vyplnění ve filtru)

0 - Dle kalendáře

2 - Dle vyplnění v docházce – v případě že jsou v modulu docházka dny vyplněné

Volné dny denní docházky

„následně“

GENERVOLNEDNYNASL

0 – Bez úpravy

2 – Ano běžně jen volné dny, včetně úpravy dnů a hodin svátků

9 – Ano i pracovní dny bez vyplněné práce, včetně úpravy dnů a hodin svátků

Limit odpr.hodin k vykázání prac.dne

„pracovní den“

ODPRACHODPRDNY

Využití STMD – po kolika odpracovaných hodinách je den započítaný jako pracovní, když osoba pracuje v pracovní den

Limit odpr.hodin k vykázání prac.dne

„volný den“

ODPRACHODVOLNEDNY

Využití STMD – po kolika odpracovaných hodinách se den počítá jako pracovní, když osoba pracuje ve volný den

Limit odpr.hodin k vykázání prac.dne

„svátek“

ODPRACHODSVATEKDNY

Využití STMD – po kolika odpracovaných hodinách se den počítá jako pracovní, když osoba pracuje ve svátek

1.1.2.1.     C5101 – Plánovací kalendář ve vztahu k docházce

 

Název údaje v C5101

Název fyzického údaje v C5101

Popis

Přestávka hodiny „Kolik“

PRESTAVKAHOD

·         Využití modul Docházky/STMD a modulu Provoz – jak dlouhá je

Přestávka hodiny „Po kolika“

PRESTAVKAHODPO

·         Využití modul Docházky/STMD a modulu Provoz – po kolika hodinách se přestávka

Přestávka hodiny

„Neplacená“

PRESTAVKANEPL

Využití modul Docházky/STMD – pro tvorbu řádek přestávky v modulu docházka – za předpokladu, že mám v šabloně docházky nastaveno v hodinách mzdových parametr – Způsob doplnění 0 – z hodin skutečných (přestávky dle C5101), a nebo 2 – způsob doplnění v C0620 – kód docházky a poté v C0620 v parametru FHODMZDY nastavenu hodnotu 0 – z hodin skutečných (přestávky dle C5101)

0 - Mzd.hod.se o přestávky nekrátí

1 - Mzd.hod.se o přestávky krátí vždy

2 - Mzd.hod.se o přestávky nekrátí jen při práci v So,Ne,Sv a v noci

Zůst.dovolené

„na VL po nástupu“

ZAKTIVNITDOVMES

Znamená po kolika měsících zaktivnit zůstatek nové dovolené na VL:

1)    Pokud sloupec není vyplněný

·         zobrazování zůstatku dovolené se řídí sloupcem ZaktivnitDov v C0989P, kde je zadáno po kolika odpracovaných dnech se má zobrazovat zůstatek nové dovolené od data nástupu (implicitně 60 pracovních dnů).

2)    Pokud je sloupec vyplněný

·         Zadá-li se 0 znamená, že se zůstatek nové dovolené zobrazuje ihned po nástupu

·         Ostatní číslice (1-24) znamenají: Po kolika měsících od období nástupu se má zobrazit zůstatek nové dovolené. 24 měsíců je maximální doba kdy je možné nezobrazovat zůstatek nové dovolené.

Zůstatek dovolené se zobrazuje vždy:

a.     osoba je v podniku více jak 2 roky

b.     osobě byla již pořízená dovolená

Kontrola na odpracované dny se provádí na počet pracovních dnů z T50NAPOCTY.

Terminál

„docházka“

FDOCHAZKA

Využití modul Docházky

0 -  hodiny práce a paragraf se přebírají do T50DOCHAZKA dle skutečnosti

1 - hodiny práce se do T50DOCHAZKA doplňují dle PK a hodiny paragrafu se nepřebírají

Terminál

„noční směna“

DATUMNOCNISMENA

0 – Datum noční směny = datum nástupu na směnu

2 – Datum noční směny = datum ukončení směny

HodinyOd

„Docházka“

HODINYODTERMINAL

0 – Skutečnost + příprava minuty

2 – Skutečnost z terminálu

3 – Od a po začátku PD skutečnost, jinak začátek PD

4 – Příchod dřívější než začátek PD mínus příprava – pak začátek PD, jinak viz. 0

Příchod před zač.PD

„prac.dny-minuty“

PREDZACPDMINUT

Nastavení příchodu před začátkem pracovní doby v pracovní den v minutách

Příchod před zač.PD

„vol.dny-minuty“

PREDZACPDVOLNY

Nastavení příchodu před začátkem pracovní doby ve volný den v minutách

Příprava prac.dny

„Příchod – minuty“

PRIPRAVAMINUT

nastavuje se čas na přípravu (uživateli se poté do příchodu zapíše reálný příchod + čas na přípravu) 

Např.    10=10 min

30=30 min

120=2 hod.                                

Příprava prac.dny

„Odchod – minuty“

PRIPRAVAODCHODMINUT

Příprava vol.dny

„„Příchod – minuty“

PRIPRAVAVOLDNY

Příprava vol.dny

„Odchod – minuty“

PRIPRAVAODCHODVOLDNY

Zaokrouhlení

„Příchod – nahoru“

ZAOKRPRICHODU

zaokrouhluje čas příchodu na zvolenou časovou jednotku nahoru.

Např.   1 - na 1 minuty

5 - na 5 minut

15 - na 1/ hod

30 - na 1/2 hodiny

Zaokrouhlení

„Odchod – dolu“

ZAOKRODCHODU

zaokrouhluje čas odchodu  na zvolenou časovou jednotku dolu

Zaokrouhlení

„minuty“

TERMZAOKRSEKUNDY

Limit odpr.hod.

ODPRACDENLIMITHOD

minimální odpracované hodiny pro odpracovaný den

·         Při příchodu program doplní implicitně 1 den. Pokud se jedná o první příchod. Při zápisu odchodu,  program zkontroluje zda jsou uvedené potřebné hodiny odpracované. Pokud nejsou do údaje DNY se doplní 0, pokud se ukončuje dovolenou a nebyl odchod, program do typu dne práce doplni 0,5 a dovolené také 0,5.

·          Např.   3 hodiny  - pak odpracovaný den  - mimo dovolené

         

1.1.3.  C5102 PK po dnech - prohlížení

·         Číselník, kde jsou všechny založené kalendáře po dnech. Uživatel zakládá tento kalendář pro směnaře, kterým se opakuje pravidelně cyklus ve kterém chodí do práce. 

·         Propojení s číselníkem C5101 na údaj Dny/hodiny výpočet (GENERDNYHOD). Možnosti pro výpočet náhrady na  tomto údaji:

0  dny z C5102,  hodiny z C5103

2  dny i hod z C5102     

3  dny i hod z C5103

4  dny z C5102, hodiny z 5101 (PD/den)

Z výše uvedeného vyplývá, že při naplnění konkrétního denního kalendáře nemusí být povinné vyplnění hodin – mohou se dle nastavení výše u vedeného parametru doplňovat z C5103. Vyplnění hodin od do je důležité jen v případě pokud jde o hodiny od do přes půlnoc. Má vliv např. na vygenerovaný kalendář nemocenských dávek, kdy podnik hradí poslední 14.den jen hodiny do půlnoci.

 

Název údaje v C5102

Název fyzického údaje v C5102

Popis

PlKal

PLKAL

Číselný kód plánovacího kalendáře

Název PlKal

NAZEVPLKAL

Název plánovacího kalendáře

DatumOd

DATUMOD

D.M.RRRR – datum v kalendáři OD

DatumDo

DATUMDO

D.M.RRRR – datum v kalendáři DO

Den

NAZEVDNE

Označení dne (Po, Út, Stř ….. So, Ne)

TypSyst

TYPSYST

Systémový kód, návaznost na systémový typ dne z C0620

0 - pracovní den

2 – volný den

TypUž

TYPUZ

Uživatelský kód

Název typu dne

NAZEVTYPUDNE

Název dne, zda se jedná o Volný den, Pracovní den,

Typ dne PlKal

TYPDnePLKal

0

1

Hodiny

HODINY

Hodiny plánované směny – jsou povinné podle nastavení parametru Dny/hod v C5101

HodinyOd

HODINAOD

Od kolika hodin je v daný den naplánovaná směna. Vyplnění hodin od do je důležité jen v případě, pokud jde o hodiny od do přes půlnoc. Má vliv např. na vygenerovaný kalendář nemocenských dávek, kdy podnik hradí poslední 14.den jen hodiny do půlnoci.

HodinyDo

HODINADO

Do kolika hodin je v daný den naplánovaná směna. Vyplnění hodin od do je důležité jen v případě, pokud jde o hodiny od do přes půlnoc. Má vliv např. na vygenerovaný kalendář nemocenských dávek, kdy podnik hradí poslední 14.den jen hodiny do půlnoci.

Matrice

MATRICE

 

 

1.1.4.  C5103 PK celkem za měsíc

·         Číselník, kde jsou uloženy všechny odpracované hodiny za rok po jednotlivých měsících

·         Uživatel si může filtrovat daný kalendář za jednotlivý rok či měsíc

·         Pokud je daný kalendář jako základní, při výpočtu se dělí suma započtených hodin počtem hodin uvedených v příslušném základním kalendáři

 

Název údaje v C5103

Fyzický název údaje v C5103

Popis

PK

PLKAL

Kód plánovacího kalendáře

Název

NAZEVPLKAL

Název plánovacího kalendáře, který si uživatel může změnit přes editaci – ikona tužky. Zobrazený z C5101.

Rok

ROK

Rok

Měsíc

MESIC

Měsíc

Období

OBDOBI

Období ve tvaru RRRR.MM

Dny Celkem

DnyCelkem

Počet dní v měsíci CELKEM

Pracovní Dny

POCETPRDNI

Počet pracovních dní v měsíci CELKEM

Pracovní Hodiny

POCETPRHOD

Pracovní hodiny za měsíc CELKEM

Svátky a volné dny „Volné“

POCETSONE

Počet volných dnů v měsíci

Svátky a volné dny „Svátky“

POCETSVATKU

Počet svátků v měsíci. Úloha přechod na nové období již neupravuje počet svátků dle systémového nastavení C5100I. Důvod: uživatel upravil počet svátků podle svých potřeb (pokud je v den svátku plánované volno), ale úloha přechod na nový měsíc mu úpravu zruší.

Vyrovnávací období

„Datum začátku“

DATUMODVYROBDOBI

Uživatel zadá datum začátku vyrovnávacího období ve tvaru DD.MM.RRRR, nabízí se výběr datumu

Vyrovnávací období

„Počet dnů“

VYROBDOBIDNY

Zadá se počet dnů pro vyrovnávací období.

 

2.  Práce s plánovacím kalendářem

·         Uživatel si může spustit úlohy přes Modul MS (Osoby) nebo modul MZ (Mzdy)

2.1.       Založení plánovacího kalendáře do C5101

·         V číselníku C5101 si uživatel zkontroluje stávající plánovací kalendáře a kódy pod kterými jsou založeny ve sloupci „PlKal“. Pro založení nového kalendáře si uživatel vymyslí číselný kód, který se mezi stávajícími kalendáři ve sloupci „PlKal“ nevyskytuje.

·         Přes menu Operace/Plánovací kalendáře/Založení nového PK vyvolá uživatel filtr pro zadání svého plánovacího kalendáře

 

Menu Operace/Plánovací kalendáře/Založení nového PK

Filtr pro založení nového kalendáře

 

Popis filtru (verze od 01.2020)

Údaje filtru

Popis

Označení nového PK

Uživatelem zvolený číselný kód, který se mu bude nabízet v MS ve výběru na údaji „Kalendář“ na záložce PP_mzda

Název kalendáře

Uživatelem zvolený název kalendáře

Denní pracovní doba nového PK

Doba, kterou má denně zaměstnanec odpracovat

Pracovní režim (dle §78)

Uživatel si vybere jeden ze 3 možných pracovních režimů

Kratší týdenní PD (dle §79)

Uživatel vyplní, pokud se nejedná o PLK na celou pracovní dobu (40/38,75/37,5hod), ale např. jen 20hodin týdně, …

Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne

Uživatel si může vyplnit jen v případě, že opakující se cyklus pracovní doby není delší než týden. Např. osoba bude pracovat pokaždé jen v Po, St, Pá.

Vyrovnávací období (týdny)

Přednastavená hodnota 26 = maximální délka vyrovnávacího období v týdnech (v případě potřeby si uživatel vymaže nebo změní na hodnotu, dle kolektivní smlouvy, např. 52)

Přestávka po

Uživatel si zvolí po kolika hodinách má být u tohoto plánovacího kalendáře přestávka. Vyplní číselnou hodnotu nebo ponechá prázdné.

Přestávka – délka

Uživatel vyplní délku přestávky, číselnou hodnotu. Např. 0,5

Parametry pro HM a Doch

Přes výber si uživatel vybere plánovací kalendář od kterého se mají převzít parametry pro tvorbu hrubé mzdy a pro docházku, případně parametry pro terminál

·         Uživatel potvrdí spuštění založení nového PK

otazka pro novy PK.jpg

·         IMES uživateli odpoví, že byl nový PK založen

OK_zalozen.jpg

·         Uživatel si zkontroluje nově vzniklý kalendář v číselníku C5101

 

·         Uživatel si zkontroluje automaticky naplněný číselník C5103 – náplň po dnech, kde si v záhlaví vyfiltruje svůj kalendář a případně upřesní výběr zadáním roku. Upraví si svátky a pracovní dny, podle toho, jak bude vycházet směna.

 

2.2.       Jak ze stávajícího kalendáře vygenerovat kalendář po dnech do C5102

·         Uživatel si vyvolá úlohu v menu OPERACE/PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ PO DNECH C5102 (směnný provoz)/ZALOŽIT NOVÝ MĚSÍC V PK PO DNECH

 

Menu Operace/Plánovací kalendář po dnech C5102 (směnný provoz)/založit nový měsíc v PK po dnech

 

 

 

·         Přes pravé tlačítko myši vyvolá uživatel menu, kde zvolí úlohu „Generování na zvolené období“ a zadá do filtru vybraný plánovací kalendář a období MM.RRRR pro které chce uživatel kalendář vygenerovat.

prave tlacitko mysi_generovani.jpg

Filtr C5102.jpg

 

·         Po zadání OK se vytvoří rozpis plánovacího kalendáře na celý měsíc

·         uživatel si edituje řádky ve dnech, které vytvoří opakující se cyklus, upraví si kód z „P“ na „V“nebo opačně, doplní si hodiny do údajů HodOd, HodDo, Hodiny,

·         uživatel si zatrhne řádky pro opakující se cyklus v prvním sloupci „Matrice“

C5102_vyplmatrice.jpg

 

·         uživatel vyvolá úlohu OPERACE/PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ PO DNECH C5102 (směnný provoz)/GENEROVAT KALENDÁŘ DLE ZADANÉ MATRICE

 

Menu Operace/Plánovací kalendář po dnech C5102 (směnný provoz)/generovat kalendář dle zadané matrice

·         uživatel si doplní do filtru pro generování matrice kód kalendáře, období, kde si uložil opakující se cyklus matrice, „datum do“ do kdy chce kalendář s tímto cyklem nakopírovat dopředu a zvolí zaškrtnutím na údaji „Svátky náhradou“, pokud se takto mají platit, jinak nechá nevyplněno

·         potvrdí OK

C5102_filtr matrice.jpg

·         objeví se kontrolní hláška na generování kalendáře, kterou uživatel potvrdí OK

kontrola_zalozenimatrice.jpg

 

·         vygeneruje se kalendář, dle zadaného cyklu opakování směny, do kterého se uživatel opět podívá přes úlohu OPERACE/PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ PO DNECH C5102 (směnný provoz)/EDITACE PK PO DNECH zadáním období do filtru

 

·         pokud se uživatel chce podívat na celý nakopírovaný kalendář až do zadaného data, zadá OPERACE/PLÁNOVACÍ KALENDÁŘE/C5102 PK – náplň po dnech

 

Menu Operace/Plánovací kalendáře/C5102 PK – náplň po dnech

 

·         uživatel si vybere svůj kalendář pomocí filtru v záhlaví na údaji sloupce „PK“ a zkontroluje

 

·         uživatel nastaví vytvořený kalendář do MS, na záložku PP_mzda, do údaje „kalendář, kde se mu nabídne do výběru