Dávky nemocenského pojištění

Zkratky:

ND – nemocenské dávky

ŠH – šablona hlavičky pro pořízení dokladu

ŠŘ – šablona řádku pro pořízení dokladu

 

Obsah:

Dávky nemocenského pojištění 1

1.      Stručný popis. 2

2.      Datová základna a zdroje dat pro výstupy. 2

3.      Obecné zásady poskytování náhrad v nemoci 2

3.1.      Náhrada mzdy za prvních 14 (21)kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti 2

3.1.1.       Náhrada náleží 2

3.1.2.       Redukční hranice. 2

3.1.3.       Maximální redukční hranice ( číselník C0997P) 3

3.2.      Dávky nemocenského pojištění 3

3.2.1.       Rozhodné období pro výpočet dávek nemocenského pojištění  - od ČSSZ. 3

3.3.      Průměrný výdělek pro výpočet náhrady. 4

3.3.1.       Výpočet náhrady: 4

3.3.2.       Pravděpodobný výdělek. 4

3.3.3.       Rozhodné období 4

3.4.      Rozvrh pracovní doby. 4

3.5.      C5100 – Denní pracovní doba. 4

4.      Tiskopisy. 4

4.1.      Uplatnění nároku na výplatu náhrady a nemocenského. 4

4.2.      Ošetřovné. 4

4.3.      Příloha k žádosti o dávku. 4

4.4.      Oznámení o nástupu do zaměstnání 5

4.5.      Podklad pro výkaz o pracovní neschopnosti 5

5.      Číselníky. 5

5.1.      Základní parametry nastavení nemocenských dávek. 5

5.1.1.       C05565 – Nemocenské dávky. 5

5.1.2.       C05006M – Druhy mezd. 5

5.1.3.       C05006ND – Nemocenské dávky. 6

6.      Pořízení nemocenských dávek. 6

6.1.      Pořízení dokladu. 6

6.2.      Vyplnění legitimace u RODIČOVSKÉ A MATEŘSKÉ DOVOLENÉ. 8

6.3.      Kalendář ND. 9

6.4.      Doporučený způsob opravy. 10

6.5.      Pořízení pokračování nemoci s jiným číslem legitimace. 10

6.6.      Pořízení pokračování nemoci s jiným typem nemocenské dávky. 10

6.7.      Pořízení přerušovaného OČR. 10

7.      Výplata náhrad v nemoci 11

7.1.      Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost 11

7.2.      Nemocenské. 11

7.3.      Příloha k žádosti o dávku. 11

8.      Sestavy  12

9.      Účtování 12

10.   Zahájení zpracování (převodem dat a pořízením výchozích dat) 12

11.   Popis údajů číselníku T50ND pro zahájení zpracování 13

 

1.  Stručný popis

Dávky nemocenského pojištění jsou:

            - nemocenská a karanténa

            - peněžitá pomoc v mateřství

            - ošetřovné

            - otcovská poporodní péče

            - dlouhodobé ošetřovné

            - vyrovnávací příspěvek v těhotenství

 

Zaměstnavatel je povinen poskytovat náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a při karanténě. Program umožňuje výpočet náhrady, evidenci pracovní neschopnosti, absence, podpůrčí doby, a dále vyhotovení a tisk dokladů dle platné legislativy.

 

Základní obsah úlohy:

-          zápis nemocenské dávky na základě obdržených dokladů od zaměstnance, který obsahuje

§  výpočet a zúčtování náhrady placené zaměstnavatelem

§  vyloučené a omluvené doby (dny a hodiny)

-          kontrolní sestavy a přehledy

-          hlášení pro ČSSZ formou sestavy

2.  Datová základna a zdroje dat pro výstupy

-          Doklady – T50KFH – hlavičky, T50KFR řádky

-          Matriční soubor ND – T50ND – zdroj dat pro doklady i pro výstupní sestavu Hlášení ČSSZ

-          Nápočty dle DM – T50NAPOCTY – zdroj dat pro výpočet průměrů  

3.  Obecné zásady poskytování náhrad v nemoci

- zaměstnání trvá

- zaměstnání založilo účast na nemocenském pojištění – viz. kapitola Sociální pojištění

3.1.       Náhrada mzdy za prvních 14 (21)kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti

3.1.1.  Náhrada náleží

·         Náhrada náleží zaměstnanci za směny dle nastaveného plánovacího kalendáře C5102, C5103 – pracovní dny (hodiny)

 - až od 4. pracovního dne ve výši 60% redukovaného průměrného výdělku (nově od 1.7.2019 i od 1 prvního pracovního dne a od 9. 10. 2009 už od 24 hod plánovaných směn v prvních 3 dnech pracovní  neschopnosti u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby)

- u karantény od 1. pracovního dne 60% redukovaného průměrného výdělku

- jen ze zaměstnání (účasti na nemocenském pojištění)

- není-li vyčerpána podpůrčí doba pro výplatu nemocenských dávek tj. 380 kalendářních dnů

Onemocní- li zaměstnanec v ochranné lhůtě, náhrada mzdy nenáleží, ale od 14 (21) dne nemoci má nárok na nemocenské dávky od ČSSZ

3.1.2.  Redukční hranice

·         Redukční hranice pro stanovení náhrady mzdy jsou stanoveny na jednu odpracovanou hodinu, z dosažených hrubých příjmů za předchozí čtvrtletí, případně z pravděpodobného příjmu.

·         Pro výpočet dávek nemocenského pojištění jsou stanoveny hranice redukce denního vyměřovacího základu vypočteného z rozhodného období

3.1.3.  Maximální redukční hranice ( číselník C0997P)

·         1. redukční hranice – započteme 90% pro nemocenské a ošetřovné, 100% u peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství

·         2. redukční hranice – započteme 60%

·         3. redukční hranice – započteme 30%

·         nad 3. redukční hranici se nepřihlíží

3.2.       Dávky nemocenského pojištění

·         Dávky z nemocenského pojištění –počítají se z redukovaného denního vyměřovacího základu (DVZ)

·         Pokračování nemoci  a karanténa do 30.dne vzniku nároku – 60%, od 31. dne 66% a od 61. dne 72% DVZ

·         Ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné –započítá se 60% DVZ

·         Peněžitá pomoc v mateřství a otcovská poporodní péče – 70% DVZ

·         Uplatňování nároku:

Na základě předložených dokladů výplatu provádí příslušná správa sociálního zabezpečení

 

3.2.1.  Rozhodné období pro výpočet dávek nemocenského pojištění  - od ČSSZ

·         Pro zjištění denního vyměřovacího základu se zjišťují úhrny vyměřovacích základů za jednotlivé kalendářní měsíce v rozhodném období  a vyloučené doby připadající na rozhodné období, k nimž se při výpočtu denního vyměřovacího základu nepřihlíží.

·         Rozhodným obdobím (RO) je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem v němž vznikla sociální událost. Jestliže při vzniku sociální události neuplynulo 12 kalendářních měsíců od vzniku pojištění zaměstnance, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění do konce kalendářního měsíce který předchází sociální události. Pokud sociální událost vznikla v měsíci kdy vzniklo pojištění zaměstnance, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění do konce tohoto měsíce.

·         Nemá-li zaměstnanec v RO vyměřovací základ, nebo jsou zde jen vyloučené dny je RO první kalendářní rok zpětně, ve kterém je započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů jimiž se dělí vyměřovací základ.

·         Vyloučené doby jsou dny omluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci, za které nenáleží náhrady příjmu ani dávky nemocenského pojištění, dny neplaceného volna na které má zaměstnanec právní nárok.

·          Vyloučenými dny nejsou dny neomluvené absence, nemoc, kterou si zaměstnanec způsobil úmyslně.

·         U zaměstnání malého rozsahu, nebo dohody o provedení práce náleží nemocenské nebo peněžitá pomoc v mateřství, nebo byla nařízena  karanténa i v případě pokud v měsíci kdy není účasten nemocenského pojištění, ale alespoň v bezprostředně předcházejících 3 měsících byl zaměstnanec účasten pojištění (platí od roku 2018).

·         Pravděpodobná výše příjmu – uvádí se jen tehdy, pokud v RO není vyměřovací základ, nebo alespoň 30 kalendářních dnů, kterými se dělí vyměřovací základ, nebo nelze určit první kalendářní rok s vyměřovacím základem a alespoň 30 kalendářními dny pro vydělení vyměřovacího základu (do roku 2017 včetně se posuzovalo alespoň 7 započtených dnů).

·         Za denní vyměřovací základ se pak považuje jedna třicetina započitatelného příjmu, kterého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl v kalendářním měsíci v němž vznikla sociální událost

3.3.       Průměrný výdělek pro výpočet náhrady

3.3.1.  Výpočet náhrady:

·         průměr na hodinu = hrubá mzda dělena odpracovanou dobou. Základna se spočte na základě naplnění C05006. Při přechodu nemoci ze čtvrtletí do dalšího se náhrada spočítá vždy z aktuálního průměru.

·         Průměrný hodinový výdělek nesmí být nižší než minimální mzda

3.3.2.  Pravděpodobný výdělek

·         pokud neodpracuje v rozhodném období 21 dní.

3.3.3.  Rozhodné období

·         předchozí čtvrtletí

3.4.       Rozvrh pracovní doby

·         V matričním souboru, záložka PP Mzda – Kalendář - nastaví se příslušný plánovací kalendář – číselník C5101 Plánovací kalendář. Při výpočtu nemocenských dávek systém pracuje se zvoleným kalendářem u konkrétní osoby.

3.5.       C5100 – Denní pracovní doba

·         C5101 – Plánovací kalendář – dle sloupce Dny/hodiny Výpočet (GENERDNYHOD) se doplní dny a hodiny: 2- dle C5102, 3-dle C5103

·         C5102 – Plánovací kalendář – náplň po dnech

·         C5103 – Plánovací kalendář – celkem za měsíc

4.  Tiskopisy

4.1.       Uplatnění nároku na výplatu náhrady a nemocenského – tiskopisy jen do 31.12.2019

- II. díl – Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

- III. díl – Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

- IV. díl – Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti pro uplatnění nároku

  na nemocenské - žádost o nemocenské

- V. díl – Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti

- Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti při pokračování v následujícím měsíci

4.2.       Ošetřovné

- I. Díl – Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče)
- III. Díl – Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) – žádost o ošetřovné
- IV. Díl – Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče)
- Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)
- Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péče)

4.3.       Žádost o dávku otcovské poporodní péče

·         Tiskopis vzor 89113 – je možno jej stáhnout ze stránek ČSSZ

·         Žadatel vyplní na 1. straně údaje o sobě, o dítěti na které dávku žádá , datum od kdy žádá a jakým způsobem ji chce proplatit. Zaměstnavatel po skončení podpůrčí doby doplní kdy žadatel začal pracovat. Vyplněný tiskopis společně s Přílohou k žádostí o dávku odešle na ČSSZ

·         Cituji z Démonie 2/2018 – str. 25

·         Na otcovskou je možno nastoupit do 6 týdnů od narození nebo převzetí dítěte do péče. Žadatel by měl nejprve zaměstnavatele požádat o rodičovskou dovolenou a pak předložit vyplněnou žádost.

4.4.       Příloha k žádosti o dávku

·         Modul Mzdy, Export/import /Příloha k žádosti o … (odeslání elektronicky) – doporučujeme používat, lze zde do poznámky i uvést informaci pro ČSSZ

·         Modul Mzdy/Sestavy/Nemocenské dávky dle– Hlášení na OSSZ (5PN92)– Příloha k žádosti o nemocenské dávky

·         Ve filtru je možné pro vytvoření zvolit období začátku nemoci, osoby pro které se příloha zpracuje. Důležité je i zatržítko, zda zpracovat i pro případy do 14 dnů (OČR). Vytvořený formulář po zpracování XML souboru je možno odeslat

Formulář: 0=NE, 1=ANO

·         Tisknout do 14 kalendářního dne: 0=NE, 1=ANO. Současně je potřeba doložit potřebné doklady o srážkách exekucí, pokud je zaměstnanci strháváno. Sestava ve mzdách/5PN9/5PN92/003 Oznámení o provádění srážek ze mzdy pro ČSSZ

Srážky ze mzdy se neprovádí z dávky Ošetřovného a Vyrovnávacího příspěvku v těhotenství

 

4.5.       Oznámení o nástupu do zaměstnání

Zaměstnání malého rozsahu ANO x NE, nemocensky pojištěná osoba při zaměstnání malého rozsahu a DPP je  v období, ve kterém dosáhne vyměřovacího základu, nebo pokud byla nemocensky pojištěna v bezprostředně předcházejících 3 měsících před vznikem sociální události

5.  Číselníky

ciselniky_stromecek.jpg

5.1.       Základní parametry nastavení nemocenských dávek

·         C5 – Mzdy / Druh mzdy, paušály, sazby/ Druhy mezd a jejich skupiny/druhy mezd obecné

o    C05565 – Nemocenské dávky

o    C05006ND – Nemocenské dávky

5.1.1.  C05565 – Nemocenské dávky

Druh mzdy – pro 2009: 6xxx

Doplněk druhu mzdy v roce 2011 až 2013 náhrada mzdy až 21 kalendářních dnů – rozlišeno doplňkem druhu mzdy

Platnost od – do

Výpočet – C5060P – Skupiny výpočtu

Druh průměru – C09190I

5.1.2.  C05006M – Druhy mezd

C5 – Mzdy / Druhy mezd a jejich skupiny

Druh mzdy:

Pro 2009: 6xxx

6000                 Nemoc

6001                 Nemoc v ochranné lhůtě

6003                 Karanténa

6010                 Pracovní úraz

6011                 Pracovní úraz v ochranné lhůtě

6020                 Nepracovní úraz

6021                 Nepracovní úraz v ochranné lhůtě

6100                 Nemoc – nadstandardní náhrady

6103                 Náhrady nemoc – Nadstandard do 3 dnů

6200                 ND – příspěvek ČSSZ

6209                 ND – příspěvek ČSSZ – zaokrouhlení

6300                 OČR – ošetřovné

6350                 Poskytování péče osobě blízké

6380                Dlouhodobé ošetřovné

6500                 Peněžitá pomoc v mateřství

6550                Otcovská poporodní péče

6501                 Peněžitá pomoc v mateřství v ochranné lhůtě

6600                 Dny rodičovské dovolené do 3 let

6601                 Dny rodičovské dovolené od 3 do 4 let

6700                 Bolestné

6701                 Odškodnění pracovního úrazu

                        6702                Náhrada za vystavení lékařského posudku k odškodnění

                        6740                Sociální fond (doplatek do průměru)

Doplněk druhu mzdy:

  0                    3 pracovní dny

  4                    od 4. do 14. kalendářního dne

15                    od 15. Dne

20 od r.2011 do 31.12.2013– 3 pracovní dny

21 od r.2011 do 31.12.2013 od 4. do 21. kalendářního dne

22 od r. 2011 do 31.12.2013 od 22.kalendářního dne

98                    Výplata minulých měsíců

99                    Oprava částky

 

Skupina druhu mzdy

 

viz. kapitola Čisté mzdy

 

Účetní skupina druhu mzdy

 

viz. kapitola Čisté mzdy

 

-          Druhy mezd jsou uložené v číselníku C05006 – společné parametry s ostatními DM

-          důležité parametry pro legislativu ND jsou vyčleněny v číselníku C05565 Legislativa ND, kde jsou navíc druhy mezd rozčleněné dle platnosti od do. Jde o základní 3 parametry: druh průměru (11 nižší průměr), kód výpočtu ND z číselníku C5060P a odkaz na nižší DZ)

-          v systémovém číselníku C5060P jsou u kódu výpočtu % pro výpočet náhrady a počet dní

-          Z důvodu časté změny legislativy jsou vyčleněné důležité parametry pro legislativu ND do číselníku C05565-Nemocenské dávky – platnosti a algoritmy ND a v C0997P –Měsíční systémové a parametrické údaje

 

5.1.3.  C05006ND – Nemocenské dávky

Druh mzdy

Doplněk druhu mzdy

Řada údajů se odvolává na C09190 – Popis

Výpočet mzdy - C05060P - Svyp

6.  Pořízení nemocenských dávek

6.1.       Pořízení dokladu

·         Šablony pro pořízení ND na rozdíl od ostatních šablon pro jiné prvotní doklady udržuje dodavatel programu a jejich změny při změnách legislativy se nahrávají automaticky s reinstalací.

·         Nemocenské dávky s počátkem v roce 2011 se pořizují ŠH 750. Nemocenské dávky se zahájením od roku 2009 se pořizují ŠH 760 ND od r. 2009, při rozpisu na výkony a střediska pak ŠH 761. Pro pokračování nemoci z roku 2008 volí obsluha ŠH 770

Nemocenské dávky s počátkem od roku 2014 – ŠH=700

·         K ŠH jsou přiřazené jen platné DM pro dané zahájení nemoci – jsou uložené v ŠŘ, které obsluha pořizuje náhradou za konkrétní DM.

Hlavička dokladu:

 

Šablona: 700 – Nemoc. Dávky – zahájení v r. 2014

- jen ty údaje, které se musí pořizovat nebo kontrolovat

- detail řádku: všechny údaje

Řada: 5800 – Nemoc dávky – doklady

Období: aktuální nastavené

Číslo dokladu: aktuální další pořadové číslo

Datum:

            zápisu –

            změny –

 

Řádky dokladu:

 

Šablona: 600000 – Nemoc 2014

OsobaA: Osoba M – pracovník (z MS)

PP: pořadí pracovního poměru (z MS)

Legitimace: číslo Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) Klávesa F4 –výběr legitimace pro pokračování z již pořízené nemoci

Od: Datum od – vyplní se datum, kdy nemoc začíná (v případě pokračování nemoci od 1. Dne v měsíci)

Do: Datum do – vyplní se datum, kdy nemoc končí ( v případě pokračování nemoci poslední den v měsíci)

OH: Odpracované hodiny ND

            - počet hod, které zaměstnanec odpracoval v době pracovní neschopnosti

Pokr: Pokračovat v nemoci

                        0 – ND končí v rámci období a z minulého období nepokračuje

                        2 – ND pokračuje z minulého období a pokračuje dále

                        (C091901 – Pokračovat)- automaticky se doplní pokud je stejné číslo legitimace

LístDo: Lístek do datumu

            - datum, do kterého je absence z důvodu nemoci omluvena – zaměstnanec předložil

              Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti. Význam pro proplacení náhrady do 14. kalen. dne

Pr/hod: Základní průměr ND/ hod

            - pokud není průměr k dispozici, zadá se ručně

            - u zaměstnance, který v rozhodném období neodpracoval 21 dní, se použije

              pravděpodobný výdělek
            - přepočte se redukovaný průměr podle hledisek platných k datu vzniku nemoci

Hod 1: Hodiny 1

            - neplacené – propočet dle nastaveného rozsahu pracovního úvazku, zohlední se
              odpracované hod v době pracovní neschopnosti- nastavení hranice počtu hodin od kterých se počítá náhrada

Hod 2: Hodiny 2

            - placené

D 1: Dny 1 – podnik

            - neplacené – první 3 pracovní dny pracovní neschopnosti

D 2: Dny 2 – podnik

            - placené – 4. –14 (21). kalendářní den pracovní neschopnosti

Nevypl: Nevyplacená částka

            - zaměstnanec neodevzdal Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, částka je

              vypočtena a deponována do doby, kdy Potvrzení zaměstnanec předloží

%Krácení o: Procento krácení ND

            - v případě, že se při kontrole dodržování léčebného režimu zjistí jeho nedodržování,

              je možno náhradu % krátit

            - kontrolu provede zaměstnavatel nebo příslušná SSZ, kterou zaměstnavatel požádal

              o provedení kontroly

Doklad Ř: Doklad ND

RozObdOd: Rozhodné období Od

            - systém doplní datum (12 měsíců před začátkem pracovní neschopnosti, případně od data nástupu, trvá li pracovní poměr kratší dobu)

Začátek: Začátek nemoci

DPN: Dny pracovní neplacené

DSN: Dny svátek neplacené – DSN

DPP: Dny pracovní placené – DPP

DVP: Dny volné placené

DVN: Dny volné neplacené

            DPN – DVN – systém doplní dle příslušného pracovního kalendáře zaměstnance z MS

            neplacené: první 3 pracovní dny (prvních 24 hod plánovaných směn),

                 od 15. kalendářního dne (vyplácí SSZ)

Od: Zápočet datum od

Hod: Hodiny – počet odpracovaných hodin v den začátku nemoci

Lístek: Lístek ND –Ano/Ne

Oprava: Částka opravy

ČáND: Částka ND pro krácení

Čá1/h: Částka 1/hod

Čá1: Částka 1

Čá2: Částka 2

DatNevypl: Nevyplaceno do

ČáND100%: Částka ND 100%

RozObdDo: Rozhodné období Do

            - poslední den rozhodného období (12 měsíců před začátkem pracovní neschopnosti,

              pokud nemá žádný ukončený měsíc během trvání pracovního poměru - poslední den

              před začátkem nemoci)

 

Pořízený doklad je rozdělen do řádek:

Rozdílně se pořizuje:

                        první 3 pracovní dny (prvních 24 hod plánovaných směn)

                        4. – 14. kalendářní den

                        od 15. kalendářního dne

 

F11 – Rozpis nemocenských dávek:

                        - po kalendářních dnech

                        - hodiny

                        - pořadí

                        - dny: pracovní, volné

                        - dny podnik

                        - dny neplacené

                        - průměr na hod

                        - částka za den

 

6.2.       Vyplnění legitimace u RODIČOVSKÉ A MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

·         Níže je doporučení, co uvádět do názvu legitimace, co do názvu neuvádět a jaký důsledek má špatně vyplněný název v legitimaci.

 

·         Co uvádět do názvu legitimace:

Do čísla legitimace doporučujeme uvádět:

1) Jedná-li se o RD – RD, rok nástupu na rodičovskou dovolenou a číslo osoby

2) Jedná-li se o MD – MD, rok nástupu na mateřskou dovolenou a číslo osoby

 

Např.

Nástup na RD v roce 2013, číslo osoby 122 = RD2013122 – první dítě

Nástup na RD v roce 2015, číslo osoby 122 = RD2015122 – druhé dítě

Nástup na MD v roce 2015, číslo osoby 122 = MD2015122 – první dítě

Nástup na MD v roce 2017, číslo osoby 122 = MD2017122 – druhé dítě

Pokud má osoba více dětí, rozliší se tím jednotlivé rodičovské a mateřské dovolené (má vliv na nastavení pokračovaní).

 

·         Co neuvádět do názvu legitimace: stejné číslo legitimace při další RD nebo MD

 

- Při zadání RP u prvního dítěte – název legitimace RP

- Zadání RP u druhého dítěte – název legitimace opět RP

 

Co se stalo?

- Rodičovská dovolená u druhého dítěte se napojila na rozhodné období rodičovské dovolené prvního dítěte. Program de facto pokračuje ve stejné nemoci.

- Je důležité neuvádět do názvu legitimace stejné označení, jak pro první, tak pro další rodičovské dovolené či mateřské dovolené. Je to stejné jako u klasické nemoci. Také je třeba rozlišovat každou nemoc dle jiného čísla na legitimaci.

 

·         Nedoporučujeme: měnit číslo legitimace každý měsíc, číslo legitimace se pořizuje od vzniku RD stejné, každý měsíc. Převezme se přes klávesu F4 z předchozího období. Stejně jako při pokračování nemoci.

6.3.       Kalendář ND

-          Je přístupný klávesou F11 z řádků dokladu

-          Automaticky se z něj doplňují dny a hodiny do jednotlivých pásem ND (1 a 2)

o    Dny a hodiny se rozdělují dle kódu pořadí

§  0 – volné dny

§  1 – pásmo 1 – dny a hodiny 1

§  2 – pásmo 2 – dny a hodiny 2

§  3 – pásmo 3 – dny a hodiny pracovní od 15. dne

§  4 – pásmo 3 – dny a hodiny volné od 15 dne

Hodiny přesahující limit pro nehrazené hodiny v prvních 3 dnech = hodiny 1

o    Dny podnik – 1 - platí podnik, 0 neplatí

o    Dny neplacené – 0 – nejsou placené, 1 neplatí podnik pro kód pořadí 3 a 4

o    Průměr/hod

o    Částka za den

o    Hod od- do  je možné upravit pokud je směna přes půlnoc a potřebuji upravit hodiny placené

Kalendář se zobrazí přes klávesu F11 a pomocí pravého tlačítka je možné na vlastní zodpovědnost upravovat. Například pokud pracovník  měl rozvrženou pracovní dobu jinak než v kalendáři mohu upravit hodPK. Jedná–li se o hodiny za první 3 pracovní dny, pak při překročení 24 hodin se automaticky řádka rozdělí a hodiny nad hranici 24 budou s náhradou.

Pokud zaměstnanci je vystavena neschopenka na den, kdy již odpracoval celou směnu, celá doba náhrad se automaticky posune. Uživatel může provést kontrolu přes klávesu F11. U pořadí 1 v první den nemoci „dny podnik“ bude 0, a hodiny do „0“.  Posune se 3. Neplacený den. Pořadí 2 se změní na 1, průměr na náhrady a částka se sama dosadí. Posune se 14. Den náhrad. Pořadí 3 se změní na 2, dny podnik 0 na 1, dny neplacené 1 na 0, doplní se průměr na hodinu a částka na den. Hodlístek=8.

6.4.       Výplata zadržené nemocenské po doručení neschopenky

Uživatel vybere šablonu řádku 6xxx98, kde je DZ a 98 je doplatek zadržené náhrady za nemoc.

6.5.       Doporučený způsob opravy

Oprava nesprávně vyplacené dávky se pořídí šablonou řádku 6xxx99, kde je DZ a 99 je oprava. Při opravě je nutné vyplnit původní číslo legitimace, u které došlo k chybě (v řádku výběr přes klávesu F4). Do částky opravy se vyplní částka doplatku (tj. rozdíl mezi vypočtenou ND a skutečně vyplacenou náhradou).

6.6.       Pořízení pokračování nemoci s jiným číslem legitimace

Příklad: Nemoc s číslem legitimace trvala do 20. dne v měsíci a délka nemoci byla 5 pracovních dnů. Náhrada proplacená byla za 2 pracovní dny. Od 21. nemoc pokračuje s jiným číslem legitimace, a trvá do konce měsíce. Zbývá proplatit ještě 5.pracovní dnů.

Pořídí se doklad s nemocí do 20. a uloží. Na novém dokladu se pořídí s původním číslem legitimace nemoc od 21. do 31. Po vygenerování ostatních údajů se vrátíme a přepíšeme číslo legitimace na nové. Tato změna správně nastaví čerpání náhrad od počátku nemoci s původním číslem legitimace. V tomto případě se proplatí ještě 5 pracovních dní. Přes klávesu F11 je možno zkontrolovat a případně upravit.

6.7.       Pořízení pokračování nemoci s jiným typem nemocenské dávky

Příklad: Pracovní úraz trvala neschopenka do 25. Dne v měsíci a od 26. Lékař změnil na stejné číslo legitimace diagnozu na nemoc.

 Pořídí se pracovní úraz do 25.,pak se pokračuje ve stejném dokladu, šablonou pro nemocenskou, F9 opakuji číslo zaměstnance a neschopenky. Nemoc se uloží jako pokračování. V případě ukončení dokladu již nelze větu takto doplnit, je kontrola na stejný typ dávky, nenabídne se stejná legitimace pro pokračování.

6.8.       Pořízení přerušovaného OČR

Příklad osoba má neschopenku s OČR od 14.10.-22.10.. Dne 16,17,18,20.10. byla v práci. Pořízení OČR v IMES se bude týkat jen těchto dní: 14-15.10., 19.10., 21-22.10.

Přes šablonu 700, šablonu řádku 6300 se pořídí osobě OČR několika řádky pro jednotlivé dny:

1)    14.-15.10.2017

2)    19.10.2017

3)    21.-22.10.2017

Doklad se uloží.

7.  Výplata náhrad v nemoci

7.1.       Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost

Vygenerování hromadného příkazu - viz. kapitola Mzdy – převodní příkazy.
Mzdy / Operace / Čisté mzdy – převodní příkazy / Převodní příkazy

7.2.       Nemocenské

Provádí příslušná SSZ, uživatel pořizuje evidenčně

 

7.3.       Příloha k žádosti o dávku

·         Vznikne-li sociální událost v měsíci, kdy zaměstnanec nastoupil do zaměstnání, je denním pravděpodobným příjmem 1/30 započitatelného příjmu, kterého by zaměstnanec dosáhl v kalendářním měsíci, v němž vznikla sociální událost. U DPP a zaměstnání malého rozsahu se za denní vyměřovací základ bere 1/30 dosaženého vyměřovacího základu pokud založil účast na pojištění.

·         Když zaměstnání netrvá ani 12 měsíců, je rozhodným obdobím období od počátku trvání pojištění do konce předchozího měsíce před vznikem sociální události. Není li v rozhodném období alespoň 30 dní, kterými se dělí vyměřovací základ, bere se za základ 1/30 započitatelného příjmu, který by dosáhl v měsíci události.

·         U dohod o provedení práce a zaměstnání malého rozsahu je nárok na dávky nemocenského pojištění i pokud ve třech měsících bezprostředně předcházejících vzniku události byl účasten pojištění.

·         Pokud zaměstnání trvá déle než 12 měsíců a není alespoň 30 dní, hledá se první předchozí kalendářní rok se započitatelným příjmem a alespoň 30 kalendářními dny pojištění

 

Jestliže se uvádí pravděpodobný příjem, neuvádí se v příloze žádný řádek s měsíčním příjmem a započtenými dobami

8.  Sestavy

5PNK – Nemocenské dávky – kalendář

            01- Rozpis směn a nemocenské dávky (WT50)

            02 – Rozpis směn a nemocenské dávky

5PN9 – Nemocenské dávky dle osob od r. 2009

            5PN 90 – Dle období a osob

           5PN 91 – Dle osob a období

            5PN 92 – Hlášení na OSSZ

                      002 – Příloha k žádosti o

                      003 – Oznámení o provádění srážek ze mzdy

5PM – Nemoc. Dávky dle typu dávky – sumář

            090 – od r. 2009 měsíční

            190 – od r. 2009 roční

 

·         Zdrojem je nápočtový soubor T50Napocty pro započitatelný příjem a vyloučené doby. Pro výpočet nemocenských dávek v posledních 380 dnech před vznikem dočasné pracovní neschopnosti je zdrojem T50ND

·         Pokud je zaměstnanec zapsán v T50 DUCHOD – vyplní se na žádosti i pobírání a typ důchodu

·         Od druhu pracovního poměru se dotahuje přes číselník pracovních poměrů C5500 zda se jedná o práci malého rozsahu

·         V případě, že zaměstnanec onemocní v měsíci, kdy nastoupil do zaměstnání, je potřeba nejprve zadat mzdu, pak nemoc a nechat spočítat čisté mzdy. Do přílohy k žádosti o.. se po výpočtu ČM dotáhne spočtený základ pro výpočet dávek nemocenského pojištění

9.  Účtování

Automatická tvorba řádku dokladu

Viz. Účtování mezd

10.      Zahájení zpracování (převodem dat a pořízením výchozích dat)

·         Pro návaznost nemocenských dávek na zpracování v jiném programu je potřeba pořídit v menu číselníky\Mzdy\Počáteční stavy do T50ND.

·         Nemoci z roku 2008 Typ DZ 10x, kde x = 1 nemoc, 2 pracovní úraz, 3 OCR, 4 nepracovní úraz, 5 mateřská,

·         Nemoci od roku 2009  Typ DZ 15x, kde x=1 nemoc, 2 karanténa, 3 pracovní úraz, 4 nepracovní úraz,
5 ošetřovné, 6 mateřská, 7 péče o osobu blízkou, 8 otcovská, 9 vyrovnávací příspěvek v těhotenství

·         Nemoci v ochranné lhůtě Typ DZ 16x, kde x je obdobné jako u typu DZ 15X

Řada=5880, Období se zadává ve tvaru RRRRMM

 

·         Základy pro  započitatelný příjem se mohou převzít z převodu dat do souboru T50Napocty za zvolené období pomocí naplněného číselníku BSDMIMES, nebo je možné je po jednotlivých obdobích a osobách doplnit přímo do T50Napocty přes DZ 9500_99. Vyplňuje se základ pro nemocenské a dny pracovní a volné, svátky, pokud se nejedná o vyloučené doby.

·         Pro výpočet průměru pracovně právního je možné zadat obdobně DZ 115/99

·         Při přechodu ze systému ProfES se počáteční stavy ND převádějí.

·         V případě převodu dat z jiného programu než z ProfES je potřeba zkontrolovat, případně doplnit přes počáteční stavy T50Napocty. Pro přílohu k žádosti o … se do vyloučených dob přebírají správně vyplněné dny u nemocenských dávek (musí být vyplněné dny pracovní placené a neplacené, volné dny placené a neplacené a dny svátků placené a neplacené, tak, aby jejich součet dal celkovou dobu trvání nemoci v měsíci)

11.      Popis údajů číselníku T50ND pro zahájení zpracování

·         Pro správné naplnění řádku pokračování nemoci z minulého roku musí být naplněné v daném číselníku všechny údaje prosincové nemoci v minulém roce.

·         Převod dat z ProfESu již zajistí i převod nemocenských dávek do počátečních stavů souboru T50ND

Vyplnění údajů:

Období zúčtování  - musí být uvedeno ve tvaru MM.RRRR = období kterého se nemocenská týká

Rada ND – pro nemocenské je určena řada 5800

Typ DM – pro navázání pokračování nemoci – 151 – nemoc,152 –karanténa,153 – pracovní úraz, 154 – nepracovní úraz, 155 – OČR, 156 - mateřská

Legitimace - označení lékařem vystaveného dokladu. Spolu s typem DM tvoří klíč, při pokračování nemoci

Začátek nemoci

 datum - vyplní se datum zahájení nemoci

 nápočet dny - od roku zahájení nemoci 2009 se doplňuje nápočet dnů D1 a D2 od počátku nemoci (pro zahájení v roce 2008 se vyplní KD od začátku nemoci)

   Nevyplaceno - uvede se nevyplacená částka z důvodu nepředání lístku od lékaře

   Lístek do - uvede se datum do kdy byl předán lístek na peníze - má význam jen pokud je uvedena částka ve sloupci nevyplaceno

   Průměr zákl/hod - vyplňuje se jen při zahájení nemoci dříve než v roce 2009 (přebíral se do pokračování)

 

 

12.      Pro aplikátory

12.1.   T50ND v univerzálním prohlížeči

·         Níže jsou v tabulce popsány všechny údaje univerzálního prohlížeče T50ND, tak jak jsou řazeny za sebou. Vedle fyzického údaje je údaj gridu ze šablony 700, tak jak se údaj pořizuje v modulu MZDY.

·         Ve sloupci „fyzický název údaje T50KFR“ je název údaje, který odpovídá T50ND. Pořízená nemoc se v T50ND zobrazí jednu řádkou, v T50KFR třemi řádky, dle pásma nemoci 1-3.

 

 

Tabulka údajů univerzálního prohlížeče s názvy údajů v gridu

FYZICKÝ NÁZEV ÚDAJE v T50ND

ÚDAJ GRID v modulu MZDY

FYZICKÝ NÁZEV ÚDAJE V T50KFR

POPIS

OBDOBIZUCT

období

OBDOBIZUCT

Údaj v hlavičce šablony pro pořízení, údaj ve kterém se zpracuje doklad nemocenské

OSOBAA

OsobaA

OSOBAA

Číslo osoby

PORADIPP

PP

PORADIPP

Pořadí pracovního poměru

LEGITIMACE

Legitimace

VYRCIS

Údaj do kterého vyplní uživatel číslo legitimace z obdrženého dokladu pracovní neschopnosti

RADAND

 

RADAF

Číselný údaj ze šablony, „Řada dokladů ND“, možnosti nastavení:

0 – ze šablony

3 – z C05156 od US DZ

(v C0506M je US DZ 4.sloupec)

PORCISLOND

DokladŘ

PORCISLOF

Číslo řádku dokladu.

TYPDZ

 

---

Typ DZ z C05006M, 3.sloupec

DATUMOD

Od

DATUMPRERUOOD

Uživatel zadá u nové nemoci první den nemoci. Při pokračování nemoci první den měsíce.

DATUMDO

Do

DATUMPRERUODO

Uživatel zadá poslední den nemoci z neschopenky. Při pokračování nemoci do dalšího měsíce, poslední den v měsíci.

DATOPER

Začátek

DATOPER

Začátek nemoci (v T50KFR je to údaj DATOPERPUV)

SVYP

 

 

Způsob výpočtu. Pokud není nastaveno v C05006ND DM nemocenské dávky, tak se přebere z číselníku C05565 Nemocenské dávky – platnosti a algoritmy DM.

DNYPLPR

DPP

DNYPLPR

Dny pracovní placené

DNYNEPLPR

DPN

DNYNEPLPR

Dny pracovní neplacené

DNYNEPLVOL

DVN

DNYNEPLVOL

Dny volné neplacené

DNYPLVOL

DVP

DNYPLVOL

Dny volné placené

DNYSVATEK

 

DNYSVATEK

Dny placené pracovní

DNYNEPLSVATEK

DSN

HMOTNOSTHRUBA

Dny svátku neplacené

HODINY

Hod

HODINY

Automaticky vypočtené hodiny nemoci v jednotlivých pásmech 1-3 vzhledem k plánovacímu kalendáři.

OHND

OH

HMOTNOSTOBAL

Odpracované hodiny v první den nemoci.

CASTKAOPRAVA

Oprava

CASTKACENIK

Částka opravy

CASTKANEVY

Nevypl

CENAUPUV

Nevyplacená částka nemocenské. V gridu při pořízení je odtržené zatržítko.

CASTKAVYPL

 

V T50ND se rovná částka hodnotě na údaji CASTKACELKEM, taktéž v T50ND. Jedná se o částku spočtenou do datumu zadaného v dokladu při pořízení do údaje LístDo. Legitimace je např. do konce měsíce ale MÚ vyplatí nemoc jen do 20. dne. Vyplacená částka z nemocenské se do mezd nedostane celá, ale ponížená.

CASTKAND

ČáND

 

V T50KFR je to údaj CASTKAINV

CASTKACELKEM

 

 

LISTEK

Líst

REZERVOVANO

Zatržítko na dokladu na údaji „Líst“, v T50ND na údaji „LISTEK“, v T50KFR na údaji „REZERVOVANO“

OCHRLHUTA

 

 

 

POKRACOVAT

Pokr

VLASTNICTVI

Hodnota 0 znamená, že se nejedná o pokračování. Hodnota 2 znamená pokračování nemoci z minulého měsíce.

TEXT

 

 

 

ZAKLADNDCASTKA

 

 

 

ZAKLADNDKD

 

 

 

ZAKLADNDPD

 

 

 

PRNDDEN

Pr/hod

ODPISUOMJ nebo DOBAUZITIDO

Částka průměru z údaje v MS Osoby.Zobrazuje se v T50KFR na údajích ODPISUOMJ nebo DOBAUZITIDO.

PRNDDENZAOKR

 

 

 

PRNAHRDEN

 

 

 

PRNAHRDENZAOKR

---

ODPISUOMJ nebo DOBAUZITIDO

Částka průměru z údaje v MS Osoby. Zobrazuje se v T50KFR na údajích ODPISUOMJ nebo DOBAUZITIDO.

PRNDDENA

---

SARZE

Redukce průměru na náhrady ve výši 90% z hodnoty průměru v MS Osoby.

PRNDDENC

 

 

 

PRNDDENA1

 

CENAUMJZ (1Ř.)

Hodnota hodinové náhrady na dokladu přes klávesu F11. Odpovídá hodinovému redukovanému průměru na náhrady. Zobrazení hodnoty v prvních 3 dnech placených podnikem (od 1.7.2019).

PRNDDENA2

 

CENAUMJZ (2Ř.)

Hodnota hodinové náhrady na dokladu přes klávesu F11. Odpovídá hodinovému redukovanému průměru na náhrady. Zobrazení hodnoty ve dnech placených podnikem od 4-14 dne.

PRNDDENC1

 

 

 

CASTKANDA1

Čá1

CENAU (1ř.)

Částka náhrady spočtená za první tři dny nemoci.

CASTKANDA2

Čá2

CENAU (2ř.)

Částka náhrady spočtená od 4-14.dne nemoci.

DNYA1

D1

KATCENY

První tři pracovní placené dny podnikem v 1.pásmu.

DNYA2

D2

OSUO

Pracovní dny placené podnikem ve 2. Pásmu, od 4-14dne.

DNYC1

---

OSDO

Všechny placené dny ČSSZ, dny třetího pásma.

CASTKANDA3

 

 

 

KALDNYCELKEM

 

 

 

VYTVORENO

 

 

 

VYTVORIL

 

 

 

ZMENENO

 

 

 

ZMENIL

 

 

 

LISTEKDO

LístDo

 

V T50KFR je to údaj DATVYR

PRNDDENA4

 

 

 

DNYA4

 

 

 

CASTKANDA4

 

 

 

CASTKANEVYDO

 

 

 

DATZAC

začátek

 

Datum začátku nemoci. V T50KFR je to údaj DATOPERPUV.

PORCISLO

 

 

 

ROZOBDOBIOD

 

 

 

ROZOBDOBIDO

 

 

 

HOD1

 

 

 

HOD2

 

 

 

PRAVDVPRIJ

 

 

 

DELKASMENY

 

 

 

OBDSKOLPR

 

 

 

SJEDDOBUPV

 

 

 

PV_OD

 

 

 

PV_DO

 

 

 

PPM4NASTUP

 

 

 

PPM4NAROZ

 

 

 

JINAPRACE

 

 

 

DALSISDEL1

 

 

 

DALSISDEL2

 

 

 

PROCENTOKRACENI

 

 

 

CASTKANDNEKRACENA

ČástkaND100%

 

V T50KFR je to údaj TPR1

DNY1

D1

 

V T50KFR je to údaj KATCENY

DNY2

 

 

 

DNY3

 

 

 

HOD3SS

 

 

 

HODZUCT

 

 

 

TYPAKTUALIZACE

 

 

 

PPM4DVYMER

 

 

 

LEGITIMACEAKT

 

 

 

ZAHRMIMOSLOVENSKA

 

 

 

JINAPRACEODEDNE

 

 

 

BARVASTAV

 

 

 

 

12.2.   Zpětné opravy nemocenských

12.2.1.    Změna v zadání datumu oddo v uzavřeném období

·         Příklad: osoba měla pořízenou nemoc od 19.2.-28.2.2019. Měla mít nemoc od 19.2.-25.2.2019. Dny 19-21.2. jsou 3 neplacené pracovní dny, 22. a 25.2. jsou 2 pracovní dny placené podnikem a dny 23-24.2. jsou 2 dny volné neplacené. Osobě se zaplatilo v únoru o 3 dny více na nemocenské. Má 8hod.pracovní dobu po-pá.

·         Řešení opravy přes univerzální prohlížeč

·         V T50ND je potřeba udělat změnu na následujících údajích:

Fyzický název sloupce

Popis, co je třeba na údajích změnit

DATUMDO

Z 28.2. na 25.2.

DNYPLPR

Z chybných 5 pracovních dnů, opravit na 2 pracovní dny (22 a 25.2.)

DNYA2

Z chybných 5 pracovních dnů, opravit na 2 pracovní dny (22 a 25.2.)

CASTKANDA3

Z chybných 40 hodin opravit na 16 hodin

LISTEKDO

Z 28.2. na 25.2.

HOD2

Z chybných 40 hodin opravit na 16 hodin

DNY2

Z chybných 5 pracovních dnů, opravit na 2 pracovní dny (22 a 25.2.)

 

·         V T50KFR je potřeba udělat změnu na následujícíchcúdajích:

Fyzický název sloupce

Popis, co je třeba na údajích změnit

MNOZSTVIMJZ

Z chybných 40 hodin opravit na 16 hodin

DATUMPRERUODO

Z 28.2. na 25.2.

CENAUMJZJ

Z chybných 40 hodin opravit na 16 hodin

UMISTENIJ

Z chybných 40 hodin opravit na 16 hodin

DNYPLPR

Z chybných 5 pracovních dnů, opravit na 2 pracovní dny (22 a 25.2.)

HODINY

Z chybných 40 hodin opravit na 16 hodin

OS

Z chybných 5 pracovních dnů, opravit na 2 pracovní dny (22 a 25.2.)

OSUO

Z chybných 5 pracovních dnů, opravit na 2 pracovní dny (22 a 25.2.)