Změny IMES v. leden 2020

1.  Systémové

1.1.       Zprávy do IMESU zasílané autory programu

·            V každém modulu na horní liště zobrazena  interaktivní ikona obálky – Pošty  

 (číslo zobrazuje počet nepřečtených zpráv za uživatele)

·            V úloze jsou uloženy zprávy a informace, které rozesílá autor programu SOFTWARE OK Příbram svým uživatelům

·            Podrobné informace zde

2.  Prohlížeče modulů

·            Nové (nebo upravené) výchozí prohlížeče všech modulů (KF, ZA, OB, PO, NV, RE, UP, KO, OU, DPH, ME, Saldo, Položky a ceník) – podrobný popis zde

3.  Modul DPH

·            Stručný výpis nejvýznamnějších změn - od 1.4. 2019 má účinnost Zákon o dph a zákon o daních z příjmů ve znění tzv. daňového balíčku 2019  (zákon č. 80/2019 Sb.). Podrobný popis všech změn DPH včetně příkladů naleznete na tomto odkazu.

4.  Výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty

·            Výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty – nová možnost tisku – jen nenulové řádky

·            Tisk v modulu Hlavní kniha / Sestavy / [1Z] Roční uzávěrka

·       [1ZR] – Rozvaha / [999] Rozvaha 2018 bez nulových řádků

·       [1ZV] – Výkaz zisku a ztráty / [999] Výkaz zisku a ztráty bez 0 řádků

·            U obou výkazů musíte zadat pořadové číslo z hlavičky výkazu, které se přiřazuje při zpracování výkazu

·            Další práce se sestavami je standardní – uložit jako…, odeslat emailem, …

·            Využití pro podání v PDF rejstříkovému soudu.

5.  Komunikace mezi Imesem a jinými systémy

5.1.       Importy nájmů pozemků ze systému AG info

·            Výběr mezi 3 importními dávkami (způsobem zpracování)

·         1/ Import do modulu OÚ – import předpisu pachtovného s členěním záznamu závazků na účtu 325 s analytickým členěním dle partnerů (účty dle názvu partnera zadány v účtovém rozvrhu)

·         2/ Import do modulu KF – import předpisu pachtovného formou přijatých faktur s následnou tvorbou PP v Imesu (shodná analytika účtu 325, vždy vstup do saldokonta)

·         3/ Import do modulu Převodní příkazy – pouze import vytvořeného převodního příkazu v AG info, ruční pořízení dokladu předpisu pachtovného

Podrobný popis viz. zde

5.2.       Export pohledávek pro UCB

·            Nová dávka pohledávek pro banku UCB

5.3.       Tracker AG info

·            Nový import dat ze systému AG tracker

·            Přijímají se výkazy strojů a osob  do modulu provoz z GPS modulů

·            Automatická tvorba výkazů práce dle osob a strojů do modulu provoz po dnech

5.3.1.  Výhody využívání modulu provoz

·            nahrazuje ruční pořízení provozních výkazů

·            detailní rozpis prací dle strojů a osob pro mzdy, vnitrofakturaci, externí fakturaci, spotřebu PHM (evidence pro zelenou naftu)

·            import je pomocí Api rozhraní (webové služby), kdy se IS IMES přímo napojuje do datového centra Ag trackeru. Odpadá tedy práce se soubory.

·            Kompletní popis zde

5.4.       Import vážních lístků ze systému Váhy Procházka

·            Import přebírá pořízené záznamy vážních lístků ze softwaru Váhy Procházka (elektronické váhy http://www.prochazkasoftware.cz) a do modulu Zásoby IS Imes jsou tvořeny dodací listy (výdejky)

·            Podrobný popis zde

5.5.       LPIS

·            Načítání pozemků LPIS z portálu farmáře.  Dosavadní služba byla ukončena viz. odkaz.

·            Nahradili jsme tedy  novou službou. Verze k dispozici na webu.

6.  Eshop

6.1.       Doplněna podpora Balíkobotu

·            Je to služba, která slouží k přímému napojení na přepravní společnosti.

·            Pomocí aplikace můžeme generovat a tisknou štítky, předávat data o zásilce přepravcům, objednávat přepravu, sledovat stav zásilek …

·            Podrobný popis zde

7.  Kasa

·            Přepracovaný modul Kasa. Kompletně nový vzhled modulu. Rozšíření možnosti  pro předvolené položky (oblíbené). U předvolených položek lze využívat obrázky a novou možnost skupin. Další změny: přidáno tlačítko tisk, možnost tlačítka platba s tiskem, využít stálých záloh pro kasu… Kasu lze vyzkoušet zde

·            Podrobný popis změn zde

8.  Zelená nafta v roce 2019

·            Na tomto odkazu najdete aktuální informace ke změnám ve zpracování Zelené nafty pro rok 2019.

9.  Obecné změny v řádku dokladu

·            Výpočet částky DPH a základu z částky celkem vč. DPH (výpočet shora) – nová pravidla výpočtu řádku dokladu a rekapitulace DPH

·       Nově se počítá na zjednodušeném daňovém dokladu (doklad DPH 6) a u záloh (doklad DPH 7, 8) daň z ceny včetně daně dle nové úpravy takto:

·       CASTKACELKEM – (CASTKACELKEM/((100+procento)/100), tj. zjednodušením vzorce při 21% sazbě CASTKACELKEM – (CASTKACELKEM/1.21)

·       Příklad: výpočet DPH dle smlouvy na nákup majetku za cenu včetně daně 1.210.000,- Kč

o    Výpočet 1.210.000 – 1.210.000/1.21 = 210000 daň, základ 1.000.000

(dříve se počítalo 1.210.000 x 0,1736 = 210056 daň, základ 999.944)

·       Stejným způsobem se počítá (a počítalo i v minulosti) DPH na běžném daňovém dokladu z ceny včetně daně.

·            Doplnění prodejní jednotkové ceny do řádku nákupu (využití v modulu ZA, KF, OB, PO)

·       Využití při výpočtu % obchodní přirážky – porovnání nákupní a prodejní ceny – nově je hodnota doplněna i do nového údaje CeníkCena/MJpuv (ODPISUOMJ) – údaj nelze editovat a slouží k porovnání hodnoty na CeníkCena/MJ, který lze opravit – výsledkem je test na změnu prodejní ceny, která je dle nastavení zpětně do ceníku zapsána – test změny ceny je využíván pro vstup řádku do tisku štítku s čárovým kódem (štítek obsahuje hodnotu čárového kódu položky a prodejní cenu, při zachování stávající ceny není štítek tištěn)

·            Procento obchodní přirážky – nový způsob výpočtu – kód 5 – stejný výpočet jako u kódu 4 (% vyjádření rozdílu mezi prodejní a nákupní cenou), ale je možná editace hodnoty (výše %) s tím, že je zpětně vypočtená hodnota prodejní ceny

·            Zakázka – nové uspořádání výběru – ukončené zakázky zatříděny na konec výběru (šedivé podbarvení), doplněn do výběru název partnera

 

10.              Obecné změny hlavičky

·            Nová pravidla nastavení zaokrouhlování částky k úhradě – nově přednostně dle nastavení u kódu způsobu úhrady – C0420 – parametr Zaokrouhlení částky úhrady – standardní kódy např. 0 – na celé Kč, 2 – na 2.deset. místa atd. + kód 9 – dle nastavení u SD (V0302), řady a šablony

·       Nové nastavení umožní do jedné řady a přes jednu šablonu pořizovat doklady s různým způsobem zaokrouhlení částky úhrady – vždy dle použitého zp.úhrady

·       Parametr je platný pro všechny moduly mimo modul – KA – Kasa a modul Odečty a paušály (při generování fa za vodné a stočné je částka k úhradě zaokrouhlována dle nastavení u řady dokladů – V0300)

·            Rekapitulace DPH

·       výpočet částky DPH – nově vždy výpočet na 2 deset.místa – řídí parametry u SD – C0300 a C0302 – sk.údajů 10 – DPH/ 2.2.- Míst – možnosti omezeny na kód 2 – 2 deset.místa a 9 – dle C0302 a 2.1.-Nahoru – nelze již uživatelsky měnit  - vždy 0 – matematicky (bez zatržítka)

·       tvorba řádku zaokrouhlení – nově se tvoří řádek zaokrouhlení při výpočtu daně a základu shora u dokladu se zp.úhrady hotově – vždy nastavena částka k úhradě na celé koruny

·       sjednocení výpočtu daně shora s výpočtem zdola – částka vč.DPH vždy vyjadřuje hodnotu 110, 115 nebo 121 % dle použitého %DPH

11.              Kniha faktur

·            Hlavička dokladu – kontrola na pořízení jen povolených zp.úhrad

·       Dle nastavení v C0426 – partner a povolené zp.úhrady – kontrola se zapíná pouze při vyplnění číselníku a platí jen pro vystavené doklady (PV=V) s výjimkou opravných daňových dokladů (RODOKLAD=2) a nově jsou z kontroly vyloučeny doklady vystavené (PV=V) s druhem dokladu = 6 - proforma, 7- záloha, 71 – záloha st.platba, 8 - JCD, 9 – záloha daňový doklad a 91 – záloha daňový doklad st.platba

·            Hlavička dokladu – kontrola u přijatých fa - přenesená DP – doklad DPH=F – nelze vyplnit rekapitulaci DPH v případě nevyplnění DIČ a typ plátce je různý od P – plátce DPH (nejedná se o plátce DPH pro tuzemsko) – chybová hláška: Přenesená daňová povinnost vyžaduje vyplnění DIČ a partner musí být plátcem DPH

·            Pořízení vystavených opravných daňových dokladů na SD 27Dx (snížení základu daně)

·       Nově doklad do daňového přiznání vstupuje dle datumu vystavení – za podmínky, že je vyšší než DUZP, jinak dle DUZP (v C0300 - nová hodnota parametru PRIZNANIDLEDZP = 4 – do přiznání dle vyššího data - zdanitelné plnění nebo vystavení, dodatečné přiznání vždy dle DUZP – doplní reinstalace)

·       Při nastavení dodatečného daňového přiznání je vstup vždy dle DUZP bez ohledu na datum vystavení (označení věty pro vstup do dodatečného přiznání je prováděno v modulu DPH přes funkci na pravé tlačítko Editace dokladu – oprava Typ přiznání z 0 na 1 nebo v editaci dokladu – v detailu rekapitulace DPH) – povinnost tvorby dodatečného přiznání při opravě dle § 43

·            Vystavená fa z OB, která je pořízená na SD 7OPS – přijaté objednávky z e-shopu – přes funkci v OB Nový doklad odvozený – faktura vystavená – nově se přebírají hodnoty do vystavené fa  z objednávky:

·       VS, forma úhrady

·            Nové pořízení daňové zálohy k přijaté platbě v cizí měně (povinné vystavení u zálohové platby za služby) a vyúčtovací fa s odečtem zálohy a daňové zálohy v cizí měně

·       V záložce Zálohy se do částky pro výpočet daně a základu zadává hodnota v cizí měně a ta se aut. rozpočte v rekapitulaci DPH na daň a základ v CZK (dle zadaného kurzu) a zároveň se ukládá valutová částka základu (VALCASTKAZAKLAD), valutová částka daně (VALCASTKADPH), valutová částka celkem (VALCASKACELKEM) a kurz (hodnoty nově zobrazené v detailu rekapitulace DPH)

·       U zúčtovací fa se opět odečítá částka zálohy v cizí měně a hodnoty v CZK jsou vypočteny dle kurzu daňové zálohy a ten je uložen do rekap.DPH, fakturované hodnoty jsou přepočteny kurzem z hlavičky zúčtovacího dokladu

·       Opraven tisk faktur – rekapitulace DPH -  u daňové zálohyv EUR a i u zúčtovací fa s odečtem zálohy v EUR

·       Nové údaje – základ, celkem a daň v cizí měně jsou v rekapitulaci DPH zobrazeny v detailu řádku

·            Úprava zobrazení odečtené částky zálohy ve formuláři Zálohy – správné přiřazení odečtu při shodném údaji čísla zálohového dokladu ale různé analytice účtu 324 (např. stejné číslo zálohy s různými částkami na 3 analytických účtech 324)

11.1.   Změna bankovního účtu (hromadná)

·            Nová uživatelská úloha v menu Údržba/Uživatelské úlohy/0_2000_15. Změna BU u faktury

·       Úloha po spuštění a zadání čísla partnera a čísla podpartnera změní v hlavičce faktury bankovní účet. Doplní takový účet,  který má v C0244 u daného partnera a jeho účtu PORADIZOBR = 1 a zároveň je aktivní (AKTIVNI = 1). Platí jen pro došlé fa, tj. PVdoklad = P.

·       Využití: pokud je v knize faktur velké množství neuhrazených faktur vůči jednomu partnerovi, který změní číslo bankovního spojení

·       Jinak je možná jednotlivá oprava bankovního účtu v hlavičce faktury přes Texty - neúčetní opravy/ Hlavička dokladu

12.              Pokladna

·            Menu Operace – zobrazení a umožnění spuštění číselníku C5136 – Výčetka platidel dle pokladen – do číselníku se zadává výčetka platidel pro inventarizaci pokladny k 31.12 – hodnoty z číselníku se tisknou v sestavě 1IS/01 – Inventura pokladny

·            Datum zápisu – nově lze využít způsob doplnění 3 - poslední KD období

·            Pořízení názvu partnera – nově lze i bez zadání skupinového partnera (zobrazení hodnoty nezávisle na vyplnění hodnoty Partner)

13.              Zásoby a skladové hospodářství

13.1.   Skladová evidence přes mobilní terminál

·            Doplněno několik nových funkčností do skladové evidence přes mobilní terminál. Celý popis zde.

13.2.   Modul Zásoby

·            Nová pravidla funkce na pravé tlačítko – Opravy dokladu účetní/ Storno dokladu

·       Zablokování tvorby storna (stejná pravidla jako u funkce - Storno řádky) – nové chybové hlášky:

o    Nelze stornovat příjem, z něhož je již vydáno! Chybná položka xxxxxxxxxx!

·       Blokace storna na základě kontroly zákazu výdeje do mínusu.

o    Stornovaný doklad nelze znovu stornovat!

·       Nelze provádět storno storna, které by vrátilo doklad z hodnoty 0 do výše působní částky. Při chybně zvoleném stornu je nutné nové pořízení.

·       Storno dokladu, který je již částečně vystornovaný (v editaci byla použita funkce Storno řádky)

o    je provedeno storno pouze nestornovaných řádek, již vystornované řádky se nemění

o    význam funkce je dát doklad do 0 stavu

·            Likvidace příjmu v cizí měně – oprava přeúčtování částky v CZK (chybně se přepočítávalo novým kurzem dle datumu likvidace)

·            Formulář likvidace příjmu – nabízí se doklady příjmu do likvidace a k jednotlivým položkám je zadávaná skutečná fakturační cena – nově lze využít klávesu F9 pro duplikaci z předešlé řádky

·            Režim pořízení nebo editace dokladu – řádky – funkce na pravé tlačítko – Tisk etiketa Alt+T

o    Nově možno nastavit tisk sestavy, která je přiřazena do kódu tisku označeného kódem 1CRM, 1CR nebo 1CRV – podmínkou je sestava, která má zdroj v pracovní tabulce gridového řádku WR42PRP

o    Kód tisku je přiřazen ke kódu a tento kód se nabízí v číselníku C05512 – Typy položek nebo C05542 – Skupiny položek v údaji Etiketa druh (2= 1CRM, 3=1CR a 4=1CRV) – od pořízené položky se zjistí typ nebo skupina a od ní se přiřadí kód tisku 

·            Nový výběr na údaji položka – řádek dokladu – C05002_202 SE 20P – Z položek ZA + KF + seznam

·       Speciální výběr, který zobrazuje položky z číselníku C05002 – Položky + položky načtené do tabulky T60SEZNAM_T, položky se do tabulky načítají přes mobilní terminál – režim Evidence / Příjem s označením v údaji Typ =10 –Příjem (tabulku lze prohlížet v číselníkách – je zobrazen ve skupině C05 –T – Mobilní terminál).

·       Položky ve výběru zobrazené ze seznamu (T60SEZNAM_T) jsou zatříděny hned na začátku výběru a jsou podbarveny

·       Položka převzatá do řádku dokladu se již ve výběru na další řádce nenabízí (hodnota z tabulky T60SEZNAM_T)

·            Aktualizace ceníku (C05005) z řádku dokladu – řídí DZ – nastaveny parametry pro aktualizaci a hodnoty pro zápis (šablona, druh ceny, typ ceny, kategorie)

·       Nově je aktualizace prováděna i v editaci za podmínky rozdílného (vyššího)  nebo shodného datumu vytvoření řádky s datumem „změněno“ v ceníku + oprava ceny v ceníku aktualizuje datum – změněno (hodnota dutumu poslední změny)

·            Nové možnosti v dávkové aktualizaci stavů zásob

·       Povoleno pořízení na jednom dokladu řádek s DZ, který nastavuje dávkovou aktualizaci, a řádek s DZ bez dávkové aktualizace – jeden řádek na dokladu s dávkovou aktualizací zabrání vzniku rozúčtování a je aut. nastavena metoda účtování 5 – bez rozúčtování při uložení dokladu – doklad lze zaúčtovat až všechny řádky budou promítnuty do stavu (ani jeden řádek nemá na 10.parametru hodnotu 6)

·       Povolena editace řádek dokladu, které byly pořízeny do dávkové aktualizace, a ta již proběhla – podmínkou je odúčtování dokladu – oprava znovu nastavuje dávkovou aktualizaci, rozúčtování dokladu je vymazáno (je opět nastavena metoda účtování 5) – po aktualizaci do stavů je nutné znovu doklad zaúčtovat

·            Nová funkce nad uloženým dokladem – na pravé tlačítko myši – Schvalování / Schválení čipem

·       Využití pro podepsání dokladu – potvrzení o převzetí.

·       K podepsání se využívá čip, který se přikládá k čtečce čipů.

·       Podrobný popis zde

·            Kontrolní režim – nové testy chybových stavů:

·       110019 – Doklad do EET se odeslal do testovacího prostředí – hláška u dokladu, který má příznak odesláno do EET Ano, ale je odesláno na server, který slouží pro testování odesílání do EET, je nutná kontrola správnosti

·       110020 – Neodeslané doklady do EET. Počet viz. sloupec Množství. – kontrolní režim nalezl doklady, které mají záznam o pokusu odeslání do EET, ale nepodařilo se je odeslat (např. nefunkční internet). Konkrétní čísla dokladů lze zobrazit v přehledu EET

·            Nové sestavy:

·       Skladový deník za sklad a dle DZ a položky s tiskem účtování – skupina 62DUKD (mezisoučty za DZ a Sklad, tiskne se HÚ a SVZ účet uložený v řádku dokladu)

·       Stavy a pohyby nápočtem za sklad dle položek – sumárně s rozpisem výdeje (spotřeba, prodej, ostatní) – skupina 62PK2

·       Příjemky, výdejky, převodky – Sklad DZ – vnitropodniková hlediska Fa, FaCena + účtování.  6D\081. Standardní příjemka (výdejka) jen je zde zobrazené i účtování

14.              MD – drobný majetek

·            Nová SD MO80 – Převod účetní (bez rozúčtování) – využití při nastavení účtování drobného majetku  s tím, že převody se neúčtují (nevzniká rozúčtování), ale přiřadí se parametr zaúčtováno v řádku dokladu převodu – stejný princip jako neúčetní převody v Za (důvodem je promítnutí parametru zaúčtováno do stavů – T60stavy)

·       V C0300P - nastaven parametr Druh dokladu = 80 – převod, parametr Účtovat Ne a pořízení účetních DZ

15.              Partneři

·            Příjem dat z ARES  -  u skupinového DIČ si stáhneme DIČ z data.fin.cz.

16.              Číselníky

 

·            Sestavy – nová skupina sestav – Výpisy z účtového rozvrhu (zobrazeny sestavy, které jsou k dispozici zároveň v modulu HK – hlavní kniha/ Sestavy/ 1DP – Daň z příjmů – podklady/ 1DPU – Nedaňové účty a 1DPD – Daňové i nedaňové účty

·       1DPU – Nedaňové účty/ 01 – Komplet a 02 – Jen použité

·       1DPD – Daňové i nedaňové účty/ 03 – Jen použité

17.              Dokumenty (smlouvy)

·            Možnost hromadného tisku smluv přes pravé tlačítko. Označíme si smlouvy v přehledu dáme pravé tlačítko myši a vybereme nabídku Tisk dokladu

 

18.              Zvířata

18.1.        Evidence prasat

·           1.8.2019 nabyla účinnosti vyhláška č. 174/2019 Sb., která zavádí povinnost evidovat odsun na „Dočasné hospodářství“ při přemístění prasat za účelem domácí porážky. Na tomto odkazu najdete aktuální informace k zpracování dočasného hospodářství v IS IMES.

18.2.   Automatický výpočet produkce statkových hnojiv dle druhu zvířat a ustájení v modulu ZA

·            Podrobný popis zde.